HomeTagتحلیل گفتمان - مجله نشانه های تاریخی ایران

به گزارش نشانه های تاریخی ایران، در دو دهۀ اخیر استفاده از تحلیل مضمون در نگارش مقالات علمی، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و سایر پژوهش‌ها سیری فزاینده داشته است زیرا هر اندیشمندی که با متن، محتوا و انواع داده‌های کیفی، به‌ویژه مصاحبه و داده‌های ثانویۀ مرور نظام‌مند، سروکار دارد می‌تواند از آن در تحلیل داده‌ها و حتی...