دسته‌بندی نشدهکتاب «جامعه‌شناسی تفاخر؛ سنخ‌شناسی و ذات‌انگاری فرهنگی» منتشر شد - مجله نشانه های تاریخی ایران

آوریل 20, 2021by admin0

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جامعه شناسی تفاخر؛ سنخ شناسی وذات انگاری فرهنگی» نوشته محسن سلیمانی فاخر ،توسط انتشارات آوای فرزانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر و راهی بازار نشر شد.

در دوران تحولات پرشتاب، واکاوی‌خود، برای تداوم فرهنگی یک ضرورت است. بدون چنین بازاندیشی‌هایی یک فرهنگ و سنت امکان مواجه فعال با وضعیت های جدید اجتماعی را از دست می‌دهد. فرهنگ ایرانی دارای امکان‌ها و موانع خاص خویش است که بازشناسی آنان  از منظر وجودشناسانه درونی، می‌تواند به توان این سنت در مواجه با امر نو و تعامل با دیگر سنت‌ها بیفزاید.  

به زعم مولف، هدف از این گونه اثر جامعه‌شناسانه، «برانگیختن آگاهی انتقادی» و «خودکاوی فرهنگی» است تا موانع تحریف ارتباطات درون خویش  بازشناسانده شود به طوریکه اولا در درون سنت خویش قرار داشته باشد و ثانیا به تعبیر فرانکفورتی ها «نقد درونی» تناقضات میان «واقعیت» و «ایده‌آل‌های اجتماعی» باشد.

در مقدمه کتاب  امده است :«جامعه‌شناسی در درون هر تمدنی اگر بخواهد روایی باشد باید با غور در تجربه تاریخی و البته نو شونده آن تمدن، بنای خویش را بنیان نهد. لذا با نگاه نظریه پردازانه جامعه شناسی ، مصداق های جامعه ایرانی این بیماری روز افزون و اپیدمی جامعه یعنی «تفاخر و خودنمایی» مورد تحلیل و واکاوی قرار  گرفته است.»

در بخشی دیگر از «کتاب جامعه شناسی تفاخر» می خوانیم : «اشتیاق غیرمتعارف به کسب منزلت، از مسائل فرهنگی ایران معاصر است. در هر جامعه‌ای کسب منزلت و شان از جمله مهم‌ترین امتیازهای اجتماعی است که برانگیزاننده کنش فردی و جمعی است اما این وضعیت در ایران امروز و از رهگذر چندین تحول تاریخی، وضعیتی بیمارگونه یافته است که جلوه‌های آن را در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی می‌توان بازشناخت. »

این کتاب شامل ۶ فصل با این عناوین است:«طرح مسئله و  مسیر مداقه»،« تفاخر و مصرف گرایی»، «شوق منزلت» «خودنمایی وهویت اجتماعی»،«خودستایی متقابل و مبادله ای» و «خودشیفتگی تاریخی ایرانیان» 

این کتاب در٢٣٠ صفحه با قیمت ۶۰ هزارتومان منتشر شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *