نشــــــــانه شناســــــی زمـــــــــان

هشتمین هم اندیشی حلقه نشانه شناسی تهران با عنوان نشانه شناسی زمان به دبیری دکتر بهمن نامور مطلق، ۲۳ و ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰ در مرکز دایره المعارف اسلامی و خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این صفحه می توانید به اطلاعات  مربوطه و همچنین چکیده مقالات ارائه شده در این هم اندیشی دسترسی پیدا کنید.

عکــــــــــــــس

مقالــــــات ارائـــــــه شـــــــده