امیرعلی نجومیان، دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی در دانشگاه شهید بهشتی، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دروس نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، فلسفه فیلم، رابطه سینما و ادبیات، آموزش ادبیات، روش تحقیق، و فلسفه ادبیات را تدریس می کند. او پس از تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی، دوره های کارشناسی ارشد و دکترای خود را طی دهه ی ۱۹۹٠ در دانشگاه لستر انگلستان گذراند. از حوزه های مورد علاقه و تحقیق وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: نقد ادبی معاصر، ویژگی های ادبی دوران مدرن و پست مدرن، رابطه ادبیات و فلسفه، واسازی و نظریه های دریدا، مطالعات فرهنگی ، مطالعات میان رشته ای و نشانه شناسی. وی همچنین عضو حلقه نشانه شناسی تهران است. از وی چندین مقاله و کتاب به زبان های انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است.

کتــــــــــــاب ها

 • درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات (اهواز: انتشارات رسش، ۱۳۸۳).
 • درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات (اهواز: انتشارات رسش، ۱۳۸۵).
 • آئینه آفتاب: حضور شخصیت و آثار مولانا در غرب (به همراه بهمن نامور مطلق و سید سعید فیروزآبادی) (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۸).
 • خوانشی پساساختگرا از آثار عباس کیارستمی (به همراه فریده آفرین) (تهران: نشر علم، ۱۳۸۹).

مقالــــــــــــات

 • ۱۳۸۲ «درآمدی بر شالوده شکنی (دریدا، بورخس، دن کیشوت)»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ۶۷، شماره ۷، سال ششم، اردیبهشت ۱۳۸۲، صفحه ۵۹-۵۰.
 • ۱۳۸۲ «ریموند کارور: آمیزه چخوف و همینگوی» (متن سخنرانی در میزگرد به همراه شهریار مندنی پور و مصطفی مستور)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ۷۳، شماره ۱، سال هفتم، آبان ۱۳۸۲، صفحه ۱۹-۴.
 • ۱۳۸۲ «منطق پارادوکسی اندیشه ژاک دریدا»، پژوهشنامه علوم انسانی: ویژه نامه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰-۳۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صفحه ۱۱۹-۱۲۸. (علمی پژوهشی) (تاریخ چاپ مجله ۱۳۸۴)
 • ۱۳۸۳ «ترجمه از دیدگاه والتر بنیامین و ژاک دریدا»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ۷۸، شماره ۶، سال هفتم، فروردین ۱۳۸۳، صفحه ۴۹-۴۲.
 • ۱۳۸۳ «نشانه شناسی پساساختگرا: واسازی (دیکانستراکشن) در معماری پیتر آیزنمن»، مقالات اولین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، به کوشش فرزان سجودی (تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۳)، صفحه ۵۷-۴۱.
 • ۱۳۸۴ «واسازی تخیل هنری رمانتیک»، مقالات اولین هم اندیشی تخیل هنری (تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴)، صفحه ۲۳۵-۲۴۶.
 • ۱۳۸۴ «رابطه تاریخ و ادبیات از منظر تاریخ گرایی نوین»، درباره تاریخ ادبیات، جمعی ار نویسندگان (تهران: سمت، ۱۳۸۴)، صفحه ۹۰-۹۸. (کتاب)
 • ۱۳۸۴ «ادبیات ایران در انگلستان و آمریکا»، آئینه آب: مجموعه ادبیات تطبیقی، به کوشش بهمن نامور مطلق (تهران: انتشارات همشهری، ۱۳۸۴) صفحه ۱۶۹-۱۷۹.
 • ۱۳۸۴ «آلفرد لرد تنیسون و شعر ایران»، آئینه آب: مجموعه ادبیات تطبیقی، به کوشش بهمن نامور مطلق (تهران: انتشارات همشهری، ۱۳۸۴) صفحه ۲۰۹-۲۲۳.
 • ۱۳۸۴ «ادوارد فیتزجرالد و رباعیات خیام»، آئینه آب: مجموعه ادبیات تطبیقی، به کوشش بهمن نامور مطلق (تهران: انتشارات همشهری، ۱۳۸۴) صفحه ۲۲۵-۲۳۵.
 • ۱۳۸۴ «توماس مور و لاله رخ»، آئینه آب: مجموعه ادبیات تطبیقی، به کوشش بهمن نامور مطلق (تهران: انتشارات همشهری، ۱۳۸۴) صفحه ۲۳۷-۲۴۶.
 • ۱۳۸۵ «هزارتوی شهر در هزارتوی متن: یک بررسی نشانه شناختی»، مقالات دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر (تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵)، صفحه ۲۱۳-۲۳۰.
 • ۱۳۸۵ «نشانه از نگاه دریدا»، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۱، بهمن و اسفند ۱۳۸۵، صفحه ۲۲-۳۲. (چاپ شده در سال ۱۳۸۶)
 • ۱۳۸۵ «تاریخ، زبان و روایت»، پژوهش نامه علوم انسانی: ویژه نامه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۲، زمستان ۱۳۸۵، صفحه ۳۰۵-۳۱۸. (علمی پژوهشی) (چاپ شده در سال ۱۳۸۶).
 • ۱۳۸۶ «نشانه شناسی پساساختگرا: روش شناسی واسازی متن هنری»، فصلنامه ادبی-داستانی خوانش، سال دوم، شماره پنجم، بهار ۱۳۸۶، صفحه ۱۸-۱۱.
 • ۱۳۸۶ «انسان شهری در تناقض گمشدگی و یافتن: بررسی دیدگاههای پل آستر در آثارش»، تازه: ماهنامه فرهنگی اجتماعی، شماره ۳، فروردین ۱۳۸۶، صفحه ۲۴-۲۵.
 • ۱۳۸۶ «معنی زندگی ما حاصل روایت های ماست»، روزنامه اعتماد، یکشنبه ۸۶/۶/۲۵،، صفحه ۲۰.
 • ۱۳۸۶ «خوانشی از نمایشگاه عکسهای ریکاردو زیپولی: ونیز در پنجره ها، آینه های تمثال پرست»، آینه خیال: ماهنامه پژوهشی-خبری، شماره ۵، اسفند ۱۳۸۶، ۴۵-۴۰.
 • ۱۳۸۶ «خوانشی از نمایش افرا، کار بهرام بیضایی، نامه های بی نشانی»، آینه خیال: ماهنامه پژوهشی-خبری، شماره ۴، بهمن ۱۳۸۶، ۴۹-۴۴.
 • ۱۳۸۶ «از نشانه شناسی تا واسازی عکس»، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۵، مهر و آبان ۱۳۸۶، ۱۱۶-۹۹.
 • ۱۳۸۶ «دریدا و پارادوکس های زبانی در ادبیات»، مقالات هم اندیشی های بارت و دریدا (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۶)، ۲۳۱-۲۲۳.
 • ۱۳۸۶ «مفهوم دیگری در اندیشه ژاک دریدا»، خودی از نگاه دیگری: چهارمین همایش ادبیات تطبیقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶)، ۲۲۶-۲۱۵.
 • ۱۳۸۷ «ژاک دریدا و پارادوکس های زبانی در ادبیات»، روزنامه کارگزاران، پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۷، صفحه ۱۰.
 • ۱۳۸۷ «تحلیل نشانه شناسی خانه های تاریخی کاشان»، نامه هنر: فصلنامه دانشگاه هنر، دوره جدید، شماره دوم، ویژه معماری و شهرسازی، تابستان ۱۳۸۷، صفحه ۱۲۷-۱۱۱.
 • ۱۳۸۷ «نشانه شناسی پساساختگرا: روش شناسی واسازی متن هنری»، مجموعه مقالات سومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷)، صفحه ۲۱۲-۱۹۳.
 • ۱۳۸۸ «تحلیل نشانه شناسی خانه های تاریخی کاشان». مجموعه مقالات چهارمین هماندیشی نشانه شناسی هنر به انضمام مقالات هم اندیشی سینما، به کوشش منیژه کنگرانی (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸)، صفحه ۹-۴۴.
 • ۱۳۸۸ «ترامتنیت و نشانه شناسی عنوان بندی آغازین فیلم». مجموعه مقالات چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر به انضمام مقالات هم اندیشی سینما، به کوشش منیژه کنگرانی (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸)، صفحه ۲۹۵-۲۵۱.
 • ۱۳۸۹ «روایت و ادبیات کودک»، در رمان کودک و نوجوان: ایده ها و دشورای ها (تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹).
 • ۱۳۹۰ «تجربه مهاجرت و پارادوکس همانندی و تفاوت»، در نشانه شناسی فرهنگ(ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری، به کوشش امیرعلی نجومیان (تهران: سخن، ۱۳۹۰).
 • ۱۳۹۰ «واسازی عشق در غزلیات سعدی»، در سعدی شناسی: ویژه غزل، دفتر چهارم، اول اردیبهشت ۱۳۹۰.
 • ۱۳۹۰ «گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس شب» (به همراه فاطمه بنویدی)، نام آورد: دفتر دوم: بیست مقاله و گفتاورد دربارهی مطالعات نشانه شناختی جنگ/دفاع مقدس، به اهتمام علیرضا کمری (تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۰).
 • ۱۳۹۰ «خوانش پلی فونیک، خوانش کونترپوان و خوانش زایشی واساز»، گفتگومندی در ادبیات و هنر، به کوشش بهمن نامورمطلق و منیژه کنگرانی (تهران: انتشارات سخن، ۱۳۹۰).
 • ۱۳۹۰ «امیرو در کشمکش میان طبیعت و فرهنگ: نشانه شناسی و تحلیل ایدئولوژیک دو فیلم دونده و آب، باد، خاک»، مهرنامه خرداد ۱۳۹۰، شماره ۱۲، ۲۴۴-۲۴۳.
 • ۱۳۹۰ «هاکلبریفین: معصومیت و تجربه»، سینما و ادبیات، تابستان ۱۳۹۰، شماره ۲۹، ۱۴۲-۱۴۱.
 • ۱۹۹۷ “Labyrinthine Spaces in Postmodern Narrative,” ManuScript 2:1 (Summer 1997), pp. 39-47.
 • ۱۹۹۸ “States of Emergency: Love, Fiction and History in André Brink’s States of Emergency,” Diegesis: Journal of the Association for Research in Popular Fictions No. 2 (Summer 1998), pp. 18-23.
 • ۱۹۹۹ “Translation: Decadence or Survival of the Original?” in Romancing Decay: Ideas of Decadence in European Culture, ed. Michael St John (Aldershot: Ashgate, 1999), pp. 223-234.
 • ۲۰۰۱ “Robinson Jeffers and Persian Mysticism,” New View No. 18+1 (Autumn 2001), pp. 6-11.
 • ۲۰۰۲ “The ‘Genesis’ of Language,” The Proceedings of The First Seminar on Issues of ELT (10-11 Oct 2001), No 21 (Tehran: Islamic Azad University: Tehran-North Branch, 2002), pp. 183-193.
 • ۲۰۰۳ “Time in Postmodernist Literature,” Pazuhes-Name: Scientific and Research Quarterly Journal (Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University), No. 37 (Spring 2003), pp. 55-64.
 • ۲۰۰۴ “Samuel Beckett’s The Unnamable: The story of that impossible place named silence,” in After Beckett / D’apres Beckett, eds. Anthony Uhlmann, Sjef Houppermans, Bruno Clement (Amsterdam & NewYork: Rodopi, 2004).
 • ۲۰۰۵ “Poetization of Space in One Hundred Years of Solitude,” Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji (A Periodical of the Faculty of Foreign Languages, University of Tehran), No. 27, Special Issue, English (1384), pp. 41-51.
 • ۲۰۰۵ “A Comparative Study of Robinson Jeffers’s Poetry and Persian Mystical Poetry,” Journal of Human Sciences: Special Issue on Foreign Languages (College of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran), No. 43-44 (Autumn & Winter 2004-2005), pp. 61-68.
 • ۲۰۰۵ “Tower of Babel and the ‘Genesis’ of Translation: Walter Benjamin’s and Jacques Derrida’s Readings of the Old Testament,” Translation Studies, Vol. 3, No. 11 (Autumn 2005), pp. 9-26.
 • ۲۰۰۶ “Walter Benjamin: Translation and the ‘Kinship of Languages’,” Translation Studies, Vol. 3, No. 12 (Winter 2006), pp. 29-42.
 • ۲۰۰۶ “Jacques Derrida: Translation and the Paradox of Decadence and Survival,” Translation Studies, Vol. 4, No. 13 (Spring 2006), pp. 27-40.
 • ۲۰۰۷ “Reader-Oriented Strategies for Teaching Poetry”, TELL, Vol. 1, No. 4, 2007, 119-136.
 • ۲۰۰۷ “Some Misunderstandings in Benveniste’s Reading of Saussure’s ‘The Nature of Linguistic Sign’”, Journal of Human Sciences: Special Issue on Foreign Languages (College of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran), No. 55, Autumn 2007, 49-56.
 • ۲۰۰۹ “The Double Bind of Narrative Engagement with Children”, in Creativity and the Child, ed. Wendy C. Turgeon (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2009) (EBook).

ترجمــــــــــــه

 • ۱۳۸۴ دانشنامه زیباییشناسی، بریس گات و دومینیک مک آیور لویس، ویراستاران (به همراه گروه مترجمان) (تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴). (برگزیده کتاب سال ۱۳۸۵).

مقالـــــات و کتـــب موجــــود در ایــــن پایگــــاه

عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برنامه و عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» که ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود، اعلام شد. در این هم‌اندیشی [...]

در آستانه‌ی روش

هادی مشهدی: کتاب «نشانه در آستانه» نوشته‌ی دکتر امیرعلی نجومیان به تازگی به همت نشر نو منتشر شده است. آن‌چنان‌که از عنوان این اثر بر می‌یابد حاوی جستارهایی در نشانه‌شناسی است که در دو بخش به روند [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

کارگاه روش‌شناسی نقد ادبی

کارگاه روش‌شناسی نقد ادبی با تدریس دکتر امیرعلی نجومیان در موسه شهرکتاب بخارست برپا می‌شود. هدف اصلی برگزاری این کارگاه روش‌شناسی نقد ادبی و شیوه های مواجهه با متن ادبی و سئوال از آن بر پایه [...]

نقد کتاب روز حلزون

نشست دهم از مجموعه نشست‌های اولی‌ها به همت باشگاه کتاب تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. این نشست که به نقد نخستین تجربه نوشتاری نویسندگان جدید اختصاص دارد، روز شنبه ۵ بهمن ماه میزبان [...]

خوانش نجومیان از گتسبی بزرگ

دکتر امیرعلی نجومیان استاد دانشگاه در نشست سوم از مجموعه نشست‌های ادبیات جهان درباره رمان گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتزجرالد سخن خواهد گفت. وی همچنین در ادامه این نشست به اقتباس سینمایی باز لورمن [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن