• کارشناسی فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • کارشناسی ارشد فلسفه ی هنر، دانشگاه هنر «هنر رمانتیک از دیدگاه هگل با تأکید بر موسیقی»
 • دکترای فلسفه ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران «پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناختی از دیدگاه مایکل دوفران»

مسئولیتهـــــــای علمـــــــی و اجرایــــــی

 • همکاری با معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر از سال ۸۵ ، این همکاری تاکنون ادامه دارد
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علم و فرهنگ
 • ویراستار مجموعه مقالات چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، نشانه شناسی سینما، نشانه شناسی فرهنگی، تخیل هنری، بهار ایرانی، جهانی شدن و هنر، تخیل و مرگ، تخیل و مهاجرت

مقالــــــات تألیفــــــــی

 • رابطه موسیقی و منطق از دیدگاه هگل/ مجله علمی و پژوهشی هنرهای زیبا
 • بازتاب اندیشه هگل در تراژدی آنتیگونه سوفوکلس / مجله علمی و پژوهشی هنرهای زیبا
 • یک نگاه پدیدارشناختی: به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر / مجله علمی و پژوهشی نامه هنر
 • هنر از دیدگاه آلتوسر / مجله علمی و پژوهشی نامه هنر
 • تأثیر جنبش رمانتیک بر اندیشه هگل / مجله علمی ترویجی زیباشناخت
 • گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس شب / مجموعه مقالات جنگ، حوزه هنری

ترجمـــــــــه

 • ترجمه فصلی از کتاب تاریخ هنر جنسن / انتشارات فرهنگسرای میردشتی
 • ارزش هنر / کتاب ماه هنر
 • تخیل هنری / خردنامه همشهری
 • ژیژک هم زمان از فلسفه فیلم، غذا، روانکاوی و مارکسیسم میگوید / خردنامه همشهری
 • جستاری درباره هنر سیاسی / خردنامه همشهری
 • ویراستار مجموعه مقالات: چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی، نشانه شناسی سینما و نشانه شناسی فرهنگی

مقالـــــات و کتـــــاب های موجـــــود در ایــن سایــت

عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برنامه و عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» که ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود، اعلام شد. در این هم‌اندیشی [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن