دانشیار گروه زبان شناسی، دانشکده ی ادبیات، دانشگاه الزهرا

تحصیلــــــــات

 • کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی: “بررسی مقوله ی صفت در زبان فارسی” تیر ۱۳۷۶
 • دکترای زبان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی: “عوامل مؤثر در تفسیر و فهم متون”، اسفند ۱۳۸۱

مسئولیــــت هـــای علمــــی اجرایـــــی

اجرایی

 • سرپرست مشترک گروه زبانهای خارجی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، حوزه هنری از ۱۳۷۷-۱۳۷۲
 • معاون گروه زبان شناسی دانشکده ی ادبیات دانشگاه الزهرا، ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ تا ۲۵/۶/۱۳۸۴
 • معاون پژوهشی مؤسسه ی آموزش عالی سوره، از آبان ماه ۱۳۷۹ تا شهریورماه ۱۳۸۱
 • معاون آموزشی دانشکده ی ادبیاتِ دانشگاه الزهرا از ۲۶ شهریور ۱۳۸۴ تا ۳۰ تیر ۱۳۸۶
 • مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا از ۲ دی ۱۳۸۶ تا ۲۸ دی ۱۳۸۷
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه الزهرا، از ۲۸ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۰
 • سرپرست گروه زبان شناسی، از ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
 • عضو هیأت مدیره ی انجمن زبان شناسی ایران از تیر ۱۳۸۹
 • مدیر گروه زبان شناسی از ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

علمی

 • عضو انجمن زبان شناسی
 • عضو گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر، از سال۲۸/۱۰/۱۳۸۲ ادامه دارد
 • مؤسس و عضو انجمن مطالعات ایران و هند (Forum for the Indo-Iranian Studies) از ۲۵ نوامبر ۲۰۰۲- ادامه دارد
 • عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزهی هنری از ۱۳۷۷
 • عضو هیأت تحریریه ی فصلنامه ی پازند، از تابستان ۱۳۸۵
 • عضو هیأت تحریریه ی دوفصلنامه ی زبان پژوهی، از پاییز و زمستان ۱۳۸۸

همایش ها

 • دبیر «سلسله مباحث هنر، اندیشه و ادب در گستره ی فرهنگ ایرانی اسلامی»، از تیرماه ۱۳۷۹ تا بهمن ماه ۱۳۷۹ در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه ی هنری
 • دبیر «سلسله مطالعات پژوهشی سینما: نشانه های معنوی در سینما»، از دی ماه ۱۳۷۹ تا بهمنماه ۱۳۷۹ در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
 • دبیر «نشستهای پژوهشی هنر»، در مؤسسهی آموزش عالی سوره، از فروردین ۱۳۸۰
 • مشاور نشریه ی گردهمآیی پژوهشی هنر و زندگی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، معاونت امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۰-۲۹ مهر ۱۳۸۲
 • عضو کمیته ی علمی نخستین، دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین و هفمتین هم اندیشی “نشانه شناسی هنر”، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر، ۵ اسفند ۱۳۸۲، ۵ اسفند ۱۳۸۳، اسفند ۱۳۸۴، اسفند ۱۳۸۵ و اسفند ۱۳۸۶
 • دبیر و برگزارکننده ی نخستین “هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر”، یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۳، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات
 • عضو کمیته ی علمی هم اندیشی “جهانی شدن و هنر: ایران و هند”، فرهگستان هنر، و خانه ی هنرمندان، سی ام شهریور ۱۳۸۳
 • مشاور خبرنامه ی هنر و جهانی شدن، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، معاونت امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳
 • عضو کمیته ی علمی هم اندیشی “نشانه شناسی هنرِ اصفهان”، فرهنگستان هنر و دانشگاه اصفهان، آبان ۱۳۸۳
 • دبیر تحریریه ی دوماهنامه ی بیناب، از شماره ی ۱ تا ۹ (تا بهمن ۱۳۸۴)، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی – حوزه ی هنری
 • مشاور ویژهنامه های زیبایی شناسی دین، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، معاونت امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۴
 • دبیر و برگزارکننده ی دومین «هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر»، چهارشنبه و پنجشنبه/ ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۸۶، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات
 • دبیر سومین هماندیشی نشانه شناسی هنر
 • دبیر نهمین هم اندیشی نشانهشناسی: نشانه شناسی اجتماعی

کتاب – تألیف، ترجمه، گردآوری و ویرایش

 • همکنش زبان و هنر (گردآوری) (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۰)
 • نشانه های معنوی در سینما: ج ۱: اندیشمندان غیرایرانی (گردآوری، ویرایش و ترجمه) (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۰)
 • استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آ‏فرینی (گردآوری، ویرایش و ترجمه) (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۳)
 • هنر و جهانی شدن (گردآوری، ویرایش و ترجمه)، ویژه نامه ی “همایش هنر و جهانی شدن”، ۲۷ دی ۱۳۸۳ (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳)
 • تامس اِلسِیسور و ا. پوپ، مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما (ترجمه) (تهران: انتشارات سوره، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۳)
 • کمال ابودیب، صور خیال در نظریه ی جرجانی (ترجمه ی مشترک به همراه فرزان سجودی) (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۴)
 • گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان: با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست (گردآوری، ویرایش، ترجمه و توضیح) (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۴)
 • بریس گات و دومینیک مک آیور لوپس (گردآورندگان)، دانشنامه ی زیبایی شناسی (ترجمه ی بخش چهارم با عنوان “هنرهای نه گانه” (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، زمستان ۱۳۸۴)، صص ۴۲۲-۳۳۳
 • زیبایی شناسی دین (گردآوری، ویرایش و ترجمه) (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۸۴)
 • خاطره و گفتمان جنگ (گردآوری، ترجمه و توضیح) (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)
 • مقالات سومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷).
 • مقالات نخستین و دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹).
 • معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی (تألیف) (تهران: انتشارات علم، ۱۳۸۹)
 • هرمنوتیک: از تفسیر متن تا نظریه پردازیِ هنر (تألیف) (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زیر چاپ)

نگــــــارش مقالــــــــه

 • “انقلاب اسلامی و واژگان فارسی در قاموس غرب“، ضمیمه ی اطلاعات: ویژهنامه ی دهه ی فجر، ش ۲۰۶۹۴ (شنبه۱۴ بهمن ۱۳۷۴)، صص ۲-۳
 • “پژوهش ها و نگرش های زبانی و زبان شناختی ابن سینا”، زبان و ادب، س ۲، ش ۳ (بهار ۱۳۷۷)، صص ۱-۳۶
 • “آیا در ترجمه مقولات واژگانی تغییر میکند؟” مجموعه مقالات سومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، دانشگاه تبریز، ۱۷-۱۵ اسفند ۱۳۷۷، به کوشش کاظم لطفی پور ساعدی، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز (۱۳۷۷)، صص ۱۳۷-۱۴۶
 • “معنا، زبان و هرمنوتیک: تفسیرشناسی تفسیرهای قرآنی”، زیباشناخت، س ۱، ش ۱ (پاییز و زمستان ۱۳۷۸)، صص ۱۰۳-۱۲۰
 • “درآمدی بر ساختارشناسی و نشانه شناسی موزه های جنگ”، کمان، س ۱، ش ۹۳ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹)، صص ۸-۹
 • “عوامل مؤثر در تأویل متن”، فارابی، ۹:۴، ش مسلسل ۳۶ (بهار ۱۳۷۹)، صص ۳۰-۴۴
 • “فهم رباعیات خیام: خوانش شعر چگونه شکل می گیرد”، زیباشناخت، ش ۳-۲ (۱۳۷۹)، صص ۱۱۷-۱۲۴
 • “پویایی، تکثر و تفسیرپذیری معنایی را چگونه توجیه کنیم؟ جدایی دال از مدلول در نشانه”، بیدار، ش ۵ (اسفند ۱۳۷۹)، صص ۴۳-۴۹
 • “تأثیر ساخت متن بر تأویل”، بیدار، ش ۵ (اسفند ۱۳۷۹)، صص ۲۳-۳۴
 • “محور سوم متن و عوامل متنی مؤثر در تفسیرپذیری: نگاهی به کتاب کویر شریعتی”، بیدار، ش ۷ (خرداد و تیر ۱۳۸۰)، صص ۵۳-۵۸
 • میزگرد “شعر و کیفیت زبان شعر”، با حضور آزیتا افراشی، فرهاد ساسانی، فرزان سجودی، و کورش صفوی، بیدار، ش ۸ (مرداد و شهریور ۱۳۸۰)، صص ۲۹-۴۳
 • مصاحبه ی “سینما و معنویت”، گفتگو از علیرضا گنجی، پگاه، ش ۲۷ ( شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۰) صص ۲۰-۲۱
 • “آیا مقولات واژگانی برچسب های ثابتی دارند؟ پیوستارنگری کیهانی”، مجلهی زبان شناسی، ۱۶:۲، ش مسلسل ۳۲ (پاییز و زمستان ۱۳۸۰)، صص ۷۲-۱۰۲
 • “نیم نگاهی به ترجمه ی قرآن: عوامل تفاوت آفرین در ترجمه”، بیدار، ش ۱۲ (دی ۱۳۸۰)، صص ۱۱-۲۲
 • “تفسیر معنویت در فیلم سینمایی: بررسی موردی انجیل متی از پییر پائولوپازولینی”، بیدار، ش ۱۳ (بهمن ۱۳۸۰)، صص ۲۶-۳۲
 • “نگاهی به دیدگاه های نظری در باب سینما و دین”، برگ فرهنگ، س ۳، ش ۱۱ (زمستان ۱۳۸۰)، صص ۱۲۶-۱۳۵
 • “پیوستارنگری در زبان و اندیشه”، بیدار، ش ۱۵ (اردیبهشت ۱۳۸۱)، صص ۶-۱۴؛ و در مجمومه مقالههای پنجمین کنفرانس زبانشناسی، به کوشش محمد دبیرمقدم، و ابراهیم کاظمی (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱)، صص ۳۹۵-۴۰۹
 • “پیوستارنگری در زبان، اندیشه و هنر”، فارابی، س ۱۲، ش ۲، ش مسلسل ۴۶ (پاییز ۱۳۸۱)، صص ۱۵۱-۱۵۸
 • “هرمنوتیک و هنر” (ترجمه و تألیف)، زیباشناخت، ش ۷ (۱۳۸۱)، صص ۱۱۱-۱۲۶
 • “پیش فهم”، بیدار، ش ۱۶ (فروردین ۱۳۸۲)، صص ۸-۱۹
 • “متن مَجازی چندرسانه ای: گفتمان پیوستاری هنر-ناهنر”، زیباشناخت، ش ۸ (۱۳۸۲ نیمهی یکم)، صص ۱۹۹-۲۱۸
 • “نشانه شناسی چندبعدی هنر”، خیال، ش ۶ (تابستان ۱۳۸۲)، صص ۹۰-۱۰۱.
 • “خواندنی های لئوناردو دا وینچی”، زیباشناخت، ش ۹ (۱۳۸۲)، صص ۲۹۴-۲۹۹
 • “پیشینه و پسینه ی بینامتنیت”، بیناب، ش ۶-۵ (اردیبهشت ۱۳۸۳)، صص ۱۷۲-۱۸۵
 • “نگاهی به مطالعات مکتب پراگ در زمینهی نقش زیبایی شناختی”، زیباشناخت، ش ۱۰ (نیمه ی یکم ۱۳۸۳)، صص ۲۷۱-۲۸۲ [سخنرانی با عنوان “نگاهی به مطالعات مکتب پراگ در حوزه ی نشانه شناسی” در معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، مرکز فرهنگی ـهنری صبا، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳]
 • “یادداشتی بر جهانی سازی، جهانی شدن و جهانی بودن”، خبرنامه ی هنر و جهانی شدن (شهریور ۱۳۸۳) ش ۳
 • “معناشناسی گفتمانی: نگاهی به فیلمک اروپا و ایتالیا”، در مقالات اولین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، به کوشش فرزان سجودی (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۳)، صص ۷۵-۹۵ [سخنرانی در “نخستین هم اندیشی نشانه شناسی هنر”، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر، چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۲]
 • “زبان معیار و پیوستار گونه های زبان معیار”، در زبان و رسانه: با گرایش به زبان فارسی و رادیو، به کوشش محمد پروری (تهران: تحقیق و توسعه ی رادیو، فروردین، ۱۳۸۴)، صص ۲۸۱-۲۹۷
 • “عوامل فهم شناختی مؤثر در برداشت شنوندگان رادیو”، در زبان و رسانه: با گرایش به زبان فارسی و رادیو، به کوشش محمد پروری (تهران: تحقیق و توسعه ی رادیو، فروردین ۱۳۸۴)، صص ۲۹۹-۳۲۲
 • “موزه های جنگ و نقش تاریخ سازی”، نگین: فصلنامه ى مطالعات جنگ ایران و عراق، س ۴، ش ۱۳ (تابستان ۱۳۸۴)، صص ۴۸-۵۸
 • «تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن»، زبان و زبان شناسی: مجله ی انجمن زبان شناسی ایران، س ۲، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۴)، صص ۳۹-۵۵ [سخنرانی در “ششمین کنفرانس زبان شناسی”، دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ۱۳۸۳]
 • “Discoursal Hermeneutics: Interpretation of Verbal and Non-verbal Texts”, Human Sciences (Pazhuheshnāme-ye Olum-e Ensāni), Shahid Beheshti Univesity, nos. 43-44 (Autumn & Winter 2004/2005), pp. 69-79
 • “Indo-Iranian Memory: Subconscious intimateness, conscious dissociation”, in Dialogues between Cultures: India and Iran, ed. Atul Kumar Sinha & Abhay Kumar Singh (New Delhi: Anamika Publishers & Distributors, 2005), pp. 77-88
 • نگارش مدخل هایی چون ”استعمار“، ”بازار“، ”بزرگ ارتشتاران“، ”بنیادگرایی“، ”جنبش عدم تعهد“، ”چه گوآرا“، ”حجاب“، ”حزب بعث“، ”حماس“، ”حزب خلق عرب“ برای دائره المعارف انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان دفتر ادبیات انقلاب اسلامیِ حوزه ی هنری، ج ۱ (تهران: انتشارات سوره ی مهر، ۱۳۸۴)
 • “بررسی ویژگیهای سبکی کویرِ شریعتی”، پژوهشنامه ی علوم انسانی: ویژه ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، ش ۴۶-۴۵ (بهار و تابستان ۱۳۸۴)، صص ۸۳-۱۰۰
 • “جهانیسازی و موزهایشدن هنر: جهانیشدن و پویاییِ سنت هنری”، فصلنامهی هنر، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۵)، صص ۱۸۷-۱۹۹ [سخنرانی در “همایشِ بینالمللیِ هنر و جهانی شدن”، مرکز مطالعات و تحقیقات هنریِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و موزهی هنرهای معاصر، در تاریخ ۱۶-۱۷ ژانویه ی ۲۰۰۵]؛ و نیز در در مجموعه مقالات هماندیشی جهانیشدن و هنر، به کوشش فرزان سجودی و عبدالحسین لاله (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸)، صص ۳۳۵-۳۵۲..
 • “تحلیل ساختار مبتداخبری و ساختار آگاهشی در متن فیلمیک”، در مجموعه مقالات دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، به کوشش حمیدرضا شعیری (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵)، صص ۶۱-۸۱ [سخنرانی در “دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر”، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر، چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۳]
 • “عصر پساروشگرایی در نشانه شناسیِ گفتمانی (هنر): روش گریزی یا بِه گزینی؟”، زیباشناخت، ش ۱۵ (نیمه ی دوم ۱۳۸۵)، صص ۱۴۷-۱۵۶، و در مقالات سومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷)، صص ۷۳-۸۹.
 • “تأویل و مباحث هرمنوتیک جدید”، در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۴، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۵)، صص ۳۹۴-۳۹۷
 • “زمان در فضای مَجازی”، پژوهشنامهی فرهنگستان هنر، ویژهی نشانه شناسی هنر، ش ۱ (بهمن و اسفند ۱۳۸۵)، صص ۶۵-۷۴
 • “کدام زیبایی شناسی؟”، زیباشناخت، ش ۱۶(نیمه ی یکم ۱۳۸۶)، صص ۴۹-۵۶
 • “دلالت یا تداعی: روند شکل گیری معنا در موسیقی”، زیباشناخت، ش ۱۷ (نیمهی دوم ۱۳۸۶)، ۲۴۵-۲۶؛ و “دلالت یا تداعی: روند شکل گیری معنا در متن موسیقایی”، در مجموعه مقالات چهارمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر به انضمام مقالات هم اندیشی سینما، به کوشش منیژه کنگرانی (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، زمستان ۱۳۸۸)، صص ۴۵-۷۳.
 • “شناخت زبان بنیاد در زبان شناسی نقش گرا و شناخت مفهوم بنیاد در زبان شناسی شناختی”، پازند، س ۴، ش ۱۲ (بهار ۱۳۸۷)، صص ۵۹-۷۲
 • ”تغییر کارکرد بنا در رابطه با محیط پیرامون: بافت گردانی و متن گردانی“، زیباشناخت، ش ۱۸ (نیمه ی یکم ۱۳۸۷)، ۱۸۱-۱۹۱
 • “Viewpoint and perspective in discourse”, co-authored with Hamid-Reza Shairi , International Journal of Humanities, vol. 15, no. 1 (2008), pp. 69-81
 • «نگاهی به نظریه ی ساخت و معناهای افزوده ی عبدالقاهر جرجانی»، زیباشناخت، ش ۱۹ (نیمه ی دوم ۱۳۸۷)، صص ۳۱۵-۳۲۴.
 • (مقاله ی مشترک با مهرناز گیگاسری)، «بررسی پیوندهای بینامتنی در متون رادیویی: مطالعه ی موردی برنامه ی رادیوییِ جوونی آزاد»، پژوهش نامه ی فرهنگستان هنر، ش ۱۲ (بهار ۱۳۸۸)، صص ۱۲۹-۱۴۱.
 • «تأثیر بافت متنی بر معنای متن»، زبان پژوهی، س ۲، ش ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۸۹)، صص ۱۰۹-۱۲۴.
 • (مقاله ی مشترک با نسترن یزدانی)، «بررسی عوامل مؤثر بر سوءتعبیر»، در مجموعه مقالات دومین کارگاه معنی شناسی، به کوشش آزیتا افراشی (تهران: انجمن زبان شناسی ایران، اهورا، ۱۳۹۰)، صص ۷۷-۹۶.
 • «نشانه شناسی جنگ: بررسی سازوکار معناپردازی در متن های کلامی و غیرکلامی جنگ»، در نام آورد، دفتر دوم: بیست مقاله و گفتار درباره ی مطالعات نشانه شناختی جنگ/ دفاع مقدس، به کوشش علیرضا کمری (تهران: انتشارات سوره ی مهر، ۱۳۹۰)، صص ۴۱-۵۶.
 • «آیا انضمام و ترکیب در فعل فارسی توجیه پذیر است؟» در مجموعه مقالات سومین هم اندیشی صرف، به کوشش فریبا قطره و شهرام مدرس خیابانی (تهران: انجمن زبان شناسی ایران و اهورا، ۱۳۹۰)، صص ۸۱-۱۰۶.
 • «بررسی واژه سازی پسانحوی در زبان فارسی»، در مجموعه مقالات سومین هم اندیشی صرف، به کوشش فریبا قطره و شهرام مدرس خیابانی (تهران: انجمن زبان شناسی ایران و اهورا، ۱۳۹۰)، صص ۱۰۷-۱۲۲.
 • «تحلیل مؤلفه های معنایی حق در قرآن کریم با بهره گیری از شیوه ی همنشینی و جانشینی»، پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، دوره ی ۳، ش ۱، پیاپی ۹ (بهار ۱۳۹۱)، صص ۶۷-۸۴.

مقاله های حوزه ی جنگ در دوهفته نامه ی کمان

 • “ارزان ترین جانیان خفته زیر خاک”، کمان، س ۲، ش ۴۰ (۱۹ اسفند ۱۳۷۶)، ص ۱۳
 • “جنگ شناسی”، کمان، س ۵، ش ۹۷ (۷ تیر ۱۳۷۹)، صص ۸-۱۱
 • “یک نویسنده، نه کتاب: آشنایی با نویسندگان جنگ”، کمان، س ۵، ش ۹۸ (۲۱ تیر ۱۳۷۹)، صص ۱۰-۱۱

“نخستین عکاس جنگ: راجر فنتون”، کمان، س ۸، ش ۱۷۰ (۱۰ تیر ۱۳۸۲)، صص ۹-۹.

موزه های جنگ

 • “تلخ و شیرین جنگ چگونه زنده می ماند؟”، کمان، س ۴، ش ۷۸ (۳۰ شهریور ۱۳۷۸)، صص ۱۰-۱۱
 • “بالای سنگر: موزه داری جنگ از نوع کانادایی”، کمان، س ۴، ش ۷۹ (۱۳ مهر ۱۳۷۸)، صص ۸-۹
 • “جنگ و صلح در فرانسه: یادبود و بزرگداشت صلح”، کمان، س ۴، ش ۸۰ (۲۷ مهر ۱۳۷۸)، صص ۸-۹
 • “موزه ی زیرزمینی جنگ”، کمان، س ۴، ش ۸۱ (۱۱ آبان ۱۳۷۸)، ص ۱۰
 • “موزه داری رایانه ای: موزهی تاریخ هیتلر”، کمان، س ۴، ش ۸۳ (۹ آذر ۱۳۷۸)، ص ۷
 • “موزه ای برای جانیان بزرگ”، کمان، س ۴، ش ۸۵ (۷ دی ۱۳۷۸)، ص ۱۶
 • “موزه ای برای فراموششدگان جنگ”، کمان، س ۴، ش ۸۶ (۲۱ دی ۱۳۷۸)، صص ۱۴-۱۵
 • “موزه ای برای انگلیس و بور”، کمان، س ۴، ش ۸۷ (۵ بهمن ۱۳۷۸)، صص ۸-۹
 • “موزه ی خلبانان”، کمان، س ۴، ش ۸۸ (۱۹ بهمن ۱۳۷۸)، صص ۸-۹
 • “یادمان هایی برای فراموش شدگان جنگ”، کمان، س ۴، ش ۸۹ (۳ اسفند ۱۳۷۸)، ص ۷
 • “موزه ی سلطنتی جنگ”، کمان، س ۴، ش ۹۰ (۱۷ اسفند ۱۳۷۸)، صص ۸-۹
 • “موزه ی پادگانهای قدیمی”، کمان، س ۵، ش ۹۱ (۱۶ فروردین ۱۳۷۹)، صص ۸-۹
 • “موزه ی هنری ناکس”، کمان، س ۵، ش ۹۴ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۹)، صص ۱۰-۱۱
 • “موزه ی مخابرات جنگ”، کمان، س ۵، ش ۹۶ (۲۴ خرداد ۱۳۷۹)، صص ۸-۹
 • “موزه ی سیار: موزهی دریانوردی اِری”، کمان، س ۵، ش ۱۰۶ (۱۷ آبان ۱۳۷۹)، صص ۱۴-۱۵
 • “موزه ی جنگ آزادی بخش بنگلادش”، کمان، س ۵، ش ۱۰۷ (۱ آذر ۱۳۷۹)،، صص ۸-۹
 • “موزه ی رایانه ای بمب اتمی”، کمان، س ۵، ش ۱۱۴ (۱۹ اسفند ۱۳۷۹)، ص ۱۰
 • “موزه ی جنگ استرالیا: یادمان های جنگ مردم را گرامی میدارند، نه جنگ را”، کمان، س ۶، ش ۱۱۷ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰)، صص ۱۲-۱۳
 • “موزهی یادمانی سیصدونودم”، کمان، س ۶، ش ۱۱۹ (۸ خرداد ۱۳۸۰)، ص ۱۱
 • “موزه ی جنگ جهانی دوم الدرد”، کمان، س ۶، ش ۱۲۰ (۲۲ خرداد ۱۳۸۰)، صص ۱۲-۱۳
 • “موزه ی نیروی هوایی سلطنتی مالزی”، کمان، س ۶، ش ۱۲۲ (۱۹ تیر ۱۳۸۰)، صص ۱۰-۱۱
 • “موزه ی خلیج خوک ها”، کمان، س ۶، ش ۱۲۳ (۲ مرداد ۱۳۸۰)، صص ۱۲-۱۳
 • “طرح یادبود نیروهای سلطنتی استرالیا”، کمان، س ۶، ش ۱۲۵ (۳۰ مرداد ۱۳۸۰)، صص ۸-۹
 • “موزه ی رایانه ای خلبانان زن روسیه در جنگ میهن پرستانه ی بزرگ”، کمان، س ۶، ش ۱۳۱ (۲۲ آبان ۱۳۸۰)، صص ۸-۱۰

شاعران جنگ

 • “شاعران جنگ: شعر جنگ جهانی نخست”، کمان، س ۵، ش ۹۹ (۴ مرداد ۱۳۷۹)، ص ۱۴
 • “شاعر سرباز : روپرت چونر بروک”، کمان، س ۵، ش ۱۰۰ (۲۵ مرداد ۱۳۷۹)، صص ۲۶-۲۸
 • “شاعران جنگ: رابرت نیکولز”، کمان، س ۵، ش ۱۰۳ (۵ مهر ۱۳۷۹)، صص ۱۰-۱۱
 • “شاعران جنگ: سر هربرت رید”، کمان، س ۵، ش ۱۰۴ (۱۹ مهر ۱۳۷۹)، ص ۹
 • “شاعران جنگ: سیگفرید لورین ساسون: شاعر و نویسندهی حقیقت نگار در لباس نظامی”، کمان، س ۵، ش ۱۱۳ (۲۵ بهمن ۱۳۷۹)، صص ۱۰-۱۱

معرفی و نقد کتاب

 • “مسلح سازی عراق: سیاست پنهان”، (معرفی کتاب)، کمان، س ۲، ش ۲۱ (۲۷ خرداد ۱۳۷۶)، ص ۱۵
 • “خاطرات سلطان حمید قاجار”، (معرفی کتاب)، کمان، س ۲، ش ۲۲ (۱۰ تیر ۱۳۷۶)، ص ۴
 • “درون جنگ از نگاه دیگران”، (معرفی کتاب) کمان، س ۳، ش ۴۶ (۲۶ خرداد ۱۳۷۷)، صص ۶-۷
 • “خاطرات فاطمه پاکروان”، (معرفی کتاب)، کمان، س ۳، ش ۶۵ (۱۸ اسفند ۱۳۷۷)، ص ۵
 • معرفی کتاب نظریهی نشانه شناسیِ اومبرتو اکو، خیال، س ۸، ش ۱۶ (بهار ۱۳۸۲)، صص ۵-۷

ترجمـــــــه مقالــــــــه

 • ترجمه ی مقالات روزنامه های گوناگون انگلیسی زبان برای معاونت فرهنگی دفتر فرهنگی کل قوا، ۱۳۷۱
 • ترجمه ی مقالاتی مربوط به فوتبال در ماهنامه ی تماشاگران ، ۱۳۷۱-۱۳۷۲
 • دنیل م. نیومن، “تک نوازان، هم نوازان و طبقه ی اجتماعی” (قسمت نخست) ایران، ش ۹ (شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴)، ص ۹
 • دنیل م. نیومن، “تک نوازان، هم نوازان و طبقه ی اجتماعی” (قسمت دوم) ایران
 • حمید نفیسی، ”سینما به مثابه ی ابزار سیاسی”، فارابی، ش ۲، س ۹، ش پیاپی ۳۴ (پاییز ۱۳۷۸) ، صص ۳۰-۴۵
 • ماری آن، “صدا در سینما: فراگویی بدن و فضا”، فارابی، ش ۳، س ۹، ش پیاپی ۳۵ (زمستان ۱۳۷۸) ، صص ۹۶-۱۰۷
 • پل اوری، “هنر و عکاسی”، هنرهای تجسمی، ش ۹ (تابستان ۱۳۷۹)، صص ۸۶-۹۳
 • جمال زارابوزو، “روایت انتقادی از نوگرایی”، پگاه، ش ۳ (۱۵ آذر ۱۳۷۹)، صص ۱۸-۲۰
 • اومبرتو اکو، “از اومبرتو اکو تا لایبنیتس: ماجراهای سوءتفاهمهای فرهنگی”، بیدار، ش ۳ (آبان و آذر ۱۳۷۹)، صص ۵-۱۹
 • آمبروس آیشنبرگر، “رویکردهای نقد فیلم [دینی]”، بیدار: ویژه نامه ی سینما، ش ۵ (دی و بهمن ۱۳۷۹)؛ و در فرهاد ساسانی (گردآورنده)، نشانه های معنوی در سینما: (۱) اندیشمندان غیرایرانی (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۰)، صص ۱۹-۴۲
 • “انقلاب و دشواری ها: سیاست داخلی ایران و رؤیاهای منطقه ای”، پگاه
 • استفن بران، “خوش بینی و امید و فیلم های خوش آیند: مطالعه ی موردی کاپرا”، فارابی، ش ۲، س ۱۰، ش پیاپی ۳۸ (پاییز ۱۳۷۹)، صص ۲۰۱-۲۱۳
 • نایجل ویل، “فیلم مستند”، فارابی، ش ۲، س ۱۰، ش پیاپی ۳۸ (پاییز ۱۳۷۹)، صص ۱۹۳-۲۰۰
 • پرویز منظور، “گفتمان اسلام گرایانه در برابر پسامدرنیته”، پگاه، ش ۱۰ ( ۱۵ فروردین ۱۳۸۰)، صص ۴-۷
 • جن گرین، “آثار روی کاغذ: طراحی”، هنرهای تجسمی، ش ۱۱ (۱۳۸۰)، صص ۳۲-۴۱
 • جن گرین ، “آثار روی کاغذ : آثار آبرنگ و گوآش” ، هنرهای تجسمی، ش ۱۱ (۱۳۸۰)، صص ۱۰۸-۱۱۴
 • استفن بری و دیوید تاورل، “ابهام و تناقض اخلاقی در انجمن شاعران مرده”، فارابی، ش ۴، س ۱۰ ش مسلسل ۴۰ (بهار ۱۳۸۰)، صص ۱۹۳-۲۰۴
 • برنارد لوئیس، “مروری تاریخی بر اسلام و دموکراسی آزادی خواهانه”، پگاه، ش ۱۳ (۱ خرداد ۱۳۸۰)، صص ۱۴-۱۷
 • کمال ابودیب، “ساخت/ نظم”، زیباشناخت، ش ۴ (۱۳۸۰)، صص ۲۱۵-۲۵۴
 • ویکتور اشکلوفسکی، “هنر به مثابه ی فن”، در فرزان سجودی (گردآورنده)، ساخت گرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبی (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۰)، صص ۴۹-۸۰
 • جان ر. مٍی، “نظریه های معاصر درباره ی تفسیر فیلم دینی”، و در فرهاد ساسانی (گردآورنده)، نشانه های معنوی در سینما: (۱)اندیشمندان غیرایرانی (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۰)، صص ۴۳-۷۸
 • دیوید جان گراهام، “کاربردهای فیلم در الهیات”، و در فرهاد ساسانی (گردآورنده)، نشانه های معنوی در سینما: (۱) اندیشمندان غیرایرانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (۱۳۸۰)، صص ۷۰-۹۴
 • راجر فالر، “زبان شناسی انتقادی”، بیدار، ش ۸ (مرداد و شهریور ۱۳۸۰)، صص ۴-۸
 • کِنِت کییرانس، “ورای ساخت شکنی”، زیباشناخت، ش ۵ (۱۳۸۰)، صص ۶۵-۸۴
 • جِین اسمیت، “روند مطالعات اسلامی در غرب” (۱)، پگاه، ش ۴۲ (۱۱ اسفند ۱۳۸۰)، صص ۲۲-۲۴
 • جِین اسمیت، “روند مطالعات اسلامی در غرب” (۲)، پگاه، ش ۴۲ (۱۸ اسفند ۱۳۸۰)، صص ۲۲-۲۵
 • اومبرتو اکو، “نشانه شناسی اجرای تئاتری”، زیباشناخت، ش ۶ (۱۳۸۱)، صص ۳۵-۴۲
 • یوریکو سایتو، “زیبایی شناسی روزمره”، زیباشناخت، ش ۶ (۱۳۸۱)؛ صص ۱۷۱-۱۷۹
 • گِی اوریتز و مگی روکس، “فیلم های نابودگر (ترمیناتور): تقدس فن آوری پیشرفته و شرط انسانیت”، فارابی (تابستان ۱۳۸۱) ۱۲:۱، ش مسلسل ۴۵، صص ۱۳۵-۱۴۶
 • روژه اودن، “نشانه شناسی کاربردی فیلم: فیلم، نشانه، زبان”، فارابی (تابستان ۱۳۸۱) ۱۲:۱، ش مسلسل ۴۵، صص ۱۴۷-۱۷۶
 • استایگر، جنت، “ارزش کاربردی مطالعات دریافت”، فارابی (زمستان ۱۳۸۱) ۱۲:۳، ش مسلسل ۴۷، صص ۸۵-۹۴
 • جان مالری، راجر هیورویتز، و گَون دافی، “هرمنوتیک از تبیین متن تا فهم رایانه ای”، زیباشناخت، ش ۷ (۱۳۸۱)، صص ۱۲۷-۱۵۸
 • گادامر، هانسـگئورگ، “زیبایی شناسی و هرمنوتیک”، زیباشناخت ش ۷ (۱۳۸۱)، صص ۴۲۹-۴۳۵
 • کریستین استایلز، “فرهنگ مادی و زندگی روزمره”، نشریه ی گردهمآیی پژوهشی هنر و زندگی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، معاونت امور هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۰-۲۹ مهر ۱۳۸۲، صص ۶۱-۷۶
 • مارتین لیستر، “درآمدی بر جایگاه تصویر در فرهنگ دیجیتال”، زیباشناخت، ش ۸ (۱۳۸۲)، صص ۲۹-۴۹
 • ریک آلتمن، “رویکردی معنایی/ نحوی به ژانر فیلم”، فصلنامه ی هنر، ش ۵۸ (زمستان ۱۳۸۲)، صص ۱۶۸-۱۸۰
 • رابرت ویلیامز، “تمرین های معنوی لئوناردو دا وینچی”، زیباشناخت، ش ۹ (۱۳۸۲)، صص ۲۶۷-۲۷۸
 • ایان لئونگ، مایک سل و کلی تام، “عشق جنون آمیز، خانه های سیار و آدم های ناکارآمد”، فارابی ش ۳، س ۱۳، ش پیاپی ۵۱ (بهار ۱۳۸۳)، صص ۵۴-۶۶
 • نیکلاس دیوی، “هرمنوتیک و نظریه ی هنر”، زیباشناخت، ش ۱۰ (۱۳۸۳)، صص ۳۱۱-۳۲۱
 • دایان آپوستولوس¬کاپادونا، “دین و هنر”، بیناب ش ۷ (آبان ۱۳۸۳)، صص ۱۰۰-۱۰۹
 • جوانّا للّی، “فرافرهنگ گونگی، مفهومی مشکل آفرین: زیبایی شناسی میان اسلام و غرب”، زیباشناخت، ش ۱۱ (۱۳۸۳)، صص ۱۳-۲۰
 • گوران سونسون، “محدودیت های همگانی و موضعی در تولید تصویر”، زیباشناخت، ش ۱۱ (۱۳۸۳)، صص ۲۶۱-۲۷۲
 • اومبرتو اکو، “استعاره”، در فرهاد ساسانی (گردآورنده)، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آ‏فرینی (تهران: انتشارات سوره، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۳)، صص ۳۷-۱۲۲
 • جان ر. تیلر، “استعاره به مثابه ی فهم”، در فرهاد ساسانی (گردآورنده)، استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیبایی آ‏فرینی (تهران: انتشارات سوره، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۸۳)، صص ۳۳۷-۳۶۹
 • بِن ر. تایلگمَن،“زبان نقاشی: جنگ های مرزی و امیدهای واهی”، زیباشناخت، ش ۱۲ (۱۳۸۴)، صص ۲۷۳-۲۹۱
 • روژه اودَن، “به سوی نشانه شناسی کاربردی فیلم”، خیال، ش ۱۶ (زمستان ۱۳۸۴)، صص ۱۱۲-۱۲۵
 • آلفرد جِل، “مسئله ی ‘نیاز به انسان شناسی هنر’”، خیال، ش ۱۷ (بهار ۱۳۸۵)، صص ۸۰-۸۷
 • ا. د. هیرش، “در دفاع زا مؤلف”، زیباشناخت، ش ۱۴ (۱۳۸۵)، صص ۱۲۳-۱۳۹
 • ویکتوریا د. آلکساندر، “دنیاهای هنر”، زیباشناخت، ش ۱۵ (۱۳۸۵)، ۴۱-۵۸
 • اومبرتو اکو، “نقد تصویر”، خیال، ش ۲۰ (زمستان ۱۳۸۵)، صص ۷۰-۸۷
 • رابرت مورگان، “نشانه ی زیبایی: به یاد مایکل کِربای (۱۹۳۱-۱۹۹۷)”، زیباشناخت، ش ۱۶ (۱۳۸۶)، صص ۵۷-۶۴
 • ریکس، تامس، “هیتهای نظامی ایالات متحده در ایران از ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸: اقتصاد سیاسیِ کمک نظامی”، فصلنامهی مطالعات تاریخی، س ۵، ش ۱۹ (مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی، زمستان ۱۳۸۶)، صص ۱۳۱-۱۵۵
 • سید حسین نصر، “کلمه الله و هنر اسلامی”، پژوهش نامهی فرهنگستان هنر، ش ۷، ویژهی نقد تکوینی هنر (بهمن و اسفند ۱۳۸۶)، صص ۷-۱۶
 • استفانی راس، “باغها، خاکریزها، و هنر محیطی”، زیباشناخت، ش ۱۸ (نیمه ی اول ۱۳۸۷)، ۱۲۵-۱۵۰
 • رشید آیین، “یادداشت هایی مقدماتی بر درک اهمیت تاریخی هندسه در اندیشه ی اسلامی، و نقش سرکوبشده ی آن در تبارشناسیِ تاریخ جهان”، پژوهش نامهی فرهنگستان هنر، ش ۱۰ (پاییز ۱۳۸۷)، صص ۲۸-۴۰
 • جِی وینتِر و امانوئل سیوان، “چارچوب مطالعه ی جنگ و یادبود در سده ی بیستم”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۴۷-۱۱۴
 • جِی وینتِر، “اَشکال خویشاوندی و یادبود پس از جنگ کبیر”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۱۱۹-۱۵۹
 • استوآرت وولف، “تاریخن گاران: خاطرات شخصی، جمعی و عمومیِ خشونت و ستمگری های جنگ”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۱۶۳-۱۹۲
 • سیمون جونز، “تاریخ سازیهای جنگ”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۱۹۷-۲۱۶
 • آنتوآن پروست، “جنگ الجزایر در خاطره ی جمعی فرانسویان”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۲۲۱-۲۵۱
 • مارتین جِی، “مخالفت با تسلی: والتر بنیامین و ردِ سوگواری”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۲۵۷-۲۹۸
 • پیتر میِر، “ماهیت انسانی و کارکرد جنگ در تکامل اجتماعی: مروری انتقادی بر یکی از اشتباههای طبیعت گرایانه ی اخیر”، در خاطره و گفتمان جنگ، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سورهی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۷)، صص ۳۰۳-۳۳۲
 • آتول کومار سینها، «فرهنگ هنر هندوایرانی و جهانی شدن»، در مجموعه مقالات هم اندیشی جهانی شدن و هنر، به کوشش فرزان سجودی و عبدالحسین لاله (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸)، صص ۳۹۳-۴۰۶.
 • اَبهی کومار سینگ، «هنر سیل زده: میراث در برابر جهانی سازی»، در مجموعه مقالات هم اندیشی جهانی شدن و هنر، به کوشش فرزان سجودی و عبدالحسین لاله (تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸)، صص ۴۳۹-۴۶۲.

امــــــور نگارشــــــی و پژوهشــــــی دیگـــــــر

 • تدوین بخشی از کتاب شناسی ایران: کتاب های انگلیسی منتشرشده از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷(مابقی کار در دفتر ادبیات و هنر پایداری در حال انجام است)
 • همکاری با مجموعه ی روزشمار انقلاب اسلامی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، حوزه ی هنری، که تا کنون ۷ جلد از آن منتشر شده است
 • عضو شورای نویسندگان دائره المعارف انقلاب اسلامی: ویژه ی نوجوانان و جوانان، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حوزه ی هنری، ج۱ (تهران: سوره ی مهر، دفتر ادبیات و هنر مقاومت، ۱۳۸۴)
 • همکاری با روزشمار ۱۵ خرداد, جلد اول: ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۳۱/۳/۱۳۴۰, به کوشش احد گودرزیانی (تهران: سوره ی مهر، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴)

سخنـــــرانی (چاپ نشـــــده)، مصاحبـــــه و میــــزگرد

 • “آیا مقولات واژگانی برچسب های ثابتی دارند؟ پیوستارنگری کیهانی”، مرکز نشر دانشگاهی (تابستان ۱۳۷۸)
 • “تأویل استعاری معنویت در ساخت و موضوع فیلم: بررسی موردی انجیل به روایت متی از پائولو پازولینی”، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (۱۳۷۹)
 • میزگرد “نشانه های معنوی در سینما”، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (۱۳۷۹)
 • “پیوستارنگری در زبان و اندیشه”، پنجمین کنفرانس زبان شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ۱۳۷۹، که در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده است
 • “نگاهی به رویکردها و اصول تفسیرگری/ هرمنوتیک در ایران”، نخستین همایش ملی ایران شناسی، ۳۰-۲۷ خرداد ۱۳۸۰، بنیاد ایران شناسی، تهران
 • “عوامل تفاوت آفرین در ترجمه”، اولین همایش ملی بررسی مسائل آموزش زبان و رشته های وابسته، ۱۱-۱۰ شهریور ۱۳۸۰، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • “Indo-Iranian Memory: Subconscious Intimateness, Concious Dissociation”, International Seminar of Dialogues Between Culturres: India and Iran, 25-27 Nov. 2002, Department of Ancient History and Culture, MJP Rohilkhand University Campus, Bareily, India
 • “Global/Universal Hermeneutics of Linguistic and Non-linguistic Texts”, International Seminar on Applied Linguistics in a Global World (December 12-14, 2003), Department of Linguistics, University of Delhi
 • میزگرد بررسی نشانه شناختی آثار استاد ضیاءالدین امامی در نگارخانه ی صبا، فرهنگستان هنر، به همراه گروه زبان هنرِ فرهنگستان هنر، ۱۳۸۲
 • میزگرد ”درآمدی بر معنی شناسی“، با حضور کورش صفوی، حمیدرضا شعیری، فرزان سجودی و آزیتا افراشی که در کتاب ماه: ادبیات و فلسفه (دی و بهمن ۱۳۸۲) س ۷، ش ۴-۳، ش پپاپی ۷۶-۷۵، صص ۲۵-۶ به چاپ رسیده است
 • “نگاه به مطالعات مکتب پراگ در حوزه ی نشانه شناسی”، فرهنگستان هنر، مؤسسه ی فرهنگی هنری صبا، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳
 • میزگرد ”بررسی نشانه شناختی آثار خوشنویسی معاصر“، با حضور گروه زبان فرهنگستان هنر، در نگارخانه ی صبا، فرهنگستان هنر، تیر ۱۳۸۳
 • میزگرد “نشانه شناسی در آثار کودکان”، با حضور گروه زبان هنر فرهنگستان هنر، در کتاب ماه، چهارم مرداد ۱۳۸۳
 • میزگرد “هنر دینی”، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، حوزهی هنری، ؟؟؟
 • “خوانش پیوستاری متن: بررسی روابط برون متنی در فیلم”، نخستین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر، دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، زبان ها و تاریخ، ۲۹ آذر ۱۳۸۳
 • “میزگرد پوسترهای جهان اسلام”، با حضور گروه زبان هنرِ فرهنگستان هنر، نگارخانه ی صبا، فرهنگستان هنر، ؟؟؟
 • “متن گردانی و بافت گردانی: میدان نقش جهان”، هم اندیشی نشانه شناسی هنر اصفهان (اصفهان، دانشگاه هنر، چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴)
 • “Intercultural Function of Museums, Spatial or Cybernetic: A Discoursal Approach”, Cultural Parallelisms: India and Iran, Allahabad, Allahabad Museum, FIRST (Forum for the Indo-Iranian Studies), 10-11 November 2005
 • “نگاهی به نظریه ی ساخت و معناهای افزوده ی عبدالقاهر جرجانی”، پنجمین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۶، دانشگاه هنر و فرهنگستان هنر
 • “نقش معنادارِ تداعی گرانه ی کالاها”، همایش نشانه شناسی هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۹ خرداد ۱۳۸۷
 • ”فرآیند معناپردازی در برج آزادی“، هفتمین هم اندیشی نشانه شناسی: نشانه شناسی فضا و مکان (تهران: دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۹ آبان ۱۳۸۹).

راهنمایـــــی و مشــــاوره ی پایـــــان نامــــه

راهنمایی

 • مهسا چرب دست، تحلیل سبکی اشعار احمد شاملو: بررسی نظم آفرینی از دیدگاه زبان شناسی، پایاننامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، نیمسال دوم ۸۳-۱۳۸۲)
 • شایسته ساده، بررسی انسجام مفهومی/ پیوستگی در متون اجتماعی مطبوعات معاصر، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۳)
 • بهرام مقدس، فرهنگ توصیفی اصطلاحات نشانه شناسی، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، تیر ۱۳۸۳)
 • مریم جاهدی، بررسی روابط بینامتنی در دو نمونه از متون معاصر، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، ۲۱ شهریور ۱۳۸۴)
 • طاهره جولانی، انسجام در متون رادیویی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد (دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۸۵)
 • مهرناز شیرازی عدل، بررسی شناختی دیدگاه در داستان، فیلم نامه و فیلم: مطالعه ی موردی “گاو”، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، گروه زبان شناسی، ۷ مهر ۱۳۸۶)
 • محجوب زیرک، تحلیل گفتمانی متن نوشتاری تعزیه در مقایسه با اجرا: بررسی موردی نسخه ی مجلس شهادت امام حسین (ع)، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۷ مهر ۱۳۸۶)
 • منا محمدی هاشمی، بررسی هنجارگریزی معنایی در رباعیات خیام، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۸ مهر ۱۳۸۶)
 • سوده غفاری، تحلیل گفتمانی مداحی با مقایسه ی سبک سنتی و غیرسنتی، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۴ مهر ۱۳۸۷)
 • مهرناز گیگاسری، بررسی ارجاعات بینامتنی در متون رادیویی: بررسی موردی برنامه ی رادیوییِ “جوانی آزاد”، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۲ اسفند ۱۳۸۷)
 • مریم رفتاری، بررسی روابط معنایی در نوشتار دانش آموزان مقطع های تحصیلی دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۲ مهر ۱۳۸۸)
 • لیلا جوانمرد، نقش فرآیند تلفیق مفهومی در روند شکل گیری اصطلاح های فارسی خودمانی جوانان، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۸)
 • نبوی، یاسمن، بررسی سرمقاله های روزنامه ی کیهان درباره ی سیاست خارجی ایران در دولت هفتم و هشتم، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۸ اسفند ۱۳۸۸)
 • ذوالفقار روشن، مریم، گفتمان پرونده ی انرژی هسته ای ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبان شناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۸ اسفند ۱۳۸۸)
 • مریم عمارتی، بررسی صحت و سقم روایت اولیه ی شخص خوانده در دادگاه جنایی: با رویکرد زبانشناسی قضایی، پایان نامه ی کارشناسی ارشدِ زبانشناسی (دانشگاه الزهرا، ۱۹ اسفند ۱۳۸۸)
 • مریم کفایی پور، بررسی پیوندهای برون متنی آثار قطعیِ سلطان محمد عراقی (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی هنر، ۲۶ تیر ۱۳۸۹)
 • یزدانی، نسترن، بررسی عوامل مؤثر بر بروز سوءتعبیر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹)
 • نوزاد فلکدهی اخانی، سمیه، مقایسه ی دیدگاه در سفرنامه های حج دوره ی قاجار با سفرنامه های حج دوره ی معاصر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبانشناسی (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹)
 • آفتابی، سیده زهره، « بررسی واژه سازی پسانحوی در زبان فارسی» (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۳/۷/۹۰)
 • فرخ عراقی، صبا، “بررسی سازوکار معناپردازی در برچسب کالاها” (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۵/۱۰/۹۰)
 • اسدی، هما، «بررسی مؤلفه های اصلی در گفتمان محمدرضا پهلوی» (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۴/۱۱/۹۰)
 • کوثر اولیایی، «بازتاب جنگ هشت ساله در خاطرات زنان ایرانی در دوره¬ی پساجنگ بر مبنای رویکرد شناختی لیکاف» (تهران: دانشگاه الزهرا، ۲۴/۱۱/۹۰)
 • مرجان رضایی، “بررسی تأثیر جنسیت بر رویکرد شاعران معاصر فارسی زبان ایران” (تهران: دانشگاه الزهرا، ۳/۱۲/۹۰)
 • نازنین فیروزی، “بررسی شرایط هم معنایی در بافت” (تهران: دانشگاه الزهرا، در حال پژوهش، ۱۴/۱۲/۹۰)
 • مریم جاویدی، «تحلیل گفتمان امام خمینی» (تهران: دانشگاه الزهرا، در حال پژوهش، ۲۲/۱۲/۹۰)
 • راضیه جعفری، «نقش لایه های متن رادیویی در شکل گیری معنا: مطالعه ی موردی برنامه ی جوانی دربست از شبکه ی رادیویی جوان» (تهران: دانشکده ی صدا و سیما، آغاز پژوهش ۶/۱۱/۱۳۸۹؛ دفاع ۲۳/۱۲/۹۰)

مشاوره

 • بهاره سیفی خورذوقی، بررسی دامنه ی واژگانی کتاب های کودک گروه سنی”الف و الف و ب از ۱۳۰۰ تا کنون، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی ؟؟؟ (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبانهای خارجی، ۱۴ تیر ۱۳۸۴)
 • خسرو عباسی آبدانشکی، مقایسه ی استعاره در زبان خودکار و زبان ادب، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر آزیتا افراشی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبانهای خارجی، ۲۷ بهمن ۱۳۸۳)
 • لیدا فخری، بررسی نشانه شناختی طرح جلد کتاب در حوزه ی ادبیات و فلسفه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر فرزان سجودی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبانهای خارجی، تابستان ۱۳۸۴)
 • مریم علی اکبرپور، هم معنایی در سطح واژگان زبان فارسی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر آزیتا افراشی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبانهای خارجی، ۳۱ شهریور ۱۳۸۴)
 • پرویز آزادی، مؤلفه های معنایی حق در قرآن کریم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر مصلائی پور (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده ی معارف اسلامی و الهیات، زمستان ۱۳۸۴)
 • نزهت مهدوی اشرف، بررسی تطبیقیِ سبک شناختیِ دو ترجمه از عروس خون، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر فرزان سجودی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵)
 • فرهاد زینلی بهزادیان، سازگاری آیات قرآن کریم: رویکردی زبان شناختی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر محمود کریمی (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، تابستان ۱۳۸۵)
 • رؤیا رستمی، تأثیر محدودیت های آوایی بر گزینش های ساختواژی در ساختهای اشتقای فارسی امروز، پایاننامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر یدالله پرمون (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ی زبان های خارجی، ۱۵ بهمن ۱۳۸۵)
 • هانیتا مقدس محرابی، بررسی نقش جنسیت در تعبیر سکوت در گفتمان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمای دکتر شهین نعمت زاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی زبان و ادبیات ادبیات، ۱۵ اسفند ۱۳۸۵)
 • صدیقه گوشه، بررسی عوامل انسجامی در گونه ی زبانی وبلاگ های فارسی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر شهین نعمتزاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکدهی زبان و ادبیات، ۲۰ اسفند ۱۳۸۵)
 • مرجان محمدیان، بررسی زبان شناختی نوشته های سنگ قبر در شماری از گورستان های تهران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر شهین نعمت زاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی زبان و ادبیات، ۲۰ تیر ۱۳۸۶)
 • اکبر شیرینی، تأثیر عوامل گفتمانی بر تجلیِ عناصر زبانی در متون مطبوعاتی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمای دکتر داوود مدنی (تهران: دانشگاه پیام نور، مهر ۱۳۸۶)
 • الهام فرخی نژاد، بررسی پیوستار نقش های معنای در زبان فارسی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر فریده حقبین (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی زبان و ادبیات، ۱۵ اسفند ۱۳۸۶)
 • معصومه ترکی هرچگالی، بررسی زبان پیام کوتاه تلفنِ همراه در بین کاربران فارسی زبان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر شهین نعمت زاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۱۹ اسفند ۱۳۸۷)
 • مادرشاهیان، سارا، بسط استعاری فعلهای حسی و حوزه های واژگانی مرتبط در نگرش معنی شناسی شناختی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر آزیتا افراشی (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۲۴ شهریور ۱۳۸۸)
 • مولود شریعت زاده، بررسی نحو گونه های گفتاری و نوشتاری زبان علم فارسی بر مبنای فراتقش اندیشگانی هلیدی: مطالعه ی موردی علم شیمی، به راهنمایی دکتر فریده حق بین (تهران: دانشگاه الزهرا، ۹ آذر ۱۳۸۸)
 • ندا ابطحی، بررسی مقابله ای صورت و نقش مقولات فعلی زمان و نمود در ترجمه های برخی رمان های انگلیسی به فارسی، به راهنمایی دکتر فریده حقبین (تهران: دانشگاه الزهرا، ۱۴ دی ۱۳۸۸)
 • پهلوان شیلگانی، مژده، امکانات و محدودیت های چهار فرآیند اختصارسازی، کوتاه سازی، سرواژه سازی و آمیزش در زبان فارسی معاصر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر یدا… پرمون (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸)
 • صانعیپور، محمدحسن، مخاطبات انبیا در قرآن: در چارچوب تحلیل کارگفتی، به راهنمایی دکتر احمد پاکتچی (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی آیت¬الله سید حسن سادات مصطفوی و دکتر احمد پاکتچی، ۱۸ اسفند ۱۳۸۸)
 • گلاره توسلی، بررسی رابطه ی معناییِ طرح جلد با محتوای کتاب، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر فهیمه دانش گر (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی هنر، ۲۸ اسفند ۱۳۸۸)
 • کشاورز قاسمی، زهرا، تطور گفتمان سیاسی در دوره ی تیموری از سال ۷۷۱ تا ۸۵۵، پایان نامه ی کارشناسی ارشد تاریخ، به راهنمایی دکتر مهدی فرهانی منفرد (تهران: دانشگاه الزهرا، تیر ۱۳۸۹)
 • فردوسی، مرجان، تحلیل گفتمان انتقادی گلستان سعدی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، به راهنمایی دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۲۴ شهریور ۱۳۸۹)
 • آزاده منصوبی، بررسی استعاره در زبان درد از دیدگاه زبان شناسی شناختی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، به راهنمایی دکتر شهین نعمت زاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹)
 • محبی تبار، پروانه، تحلیل انتقادیِ گفتمان شعر دفاع مقدس، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، به راهنمایی دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۱۵ مهر ۸۹).
 • اعظمی نژاد، مهسا، بررسی پدیده های طبیعی در اصطلاح های زبان فارسی بر اساس طرح واره های تصوری در چارچوب نظریه ی معنی شناسی شناختی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، به راهنمایی دکتر شهین نعمت زاده (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکدهی ادبیات، ۱۱ مهر ۱۳۸۹).
 • شریعت پناهی، نگار، بررسی تغییرات نحوی در روند ترجمه از زبان فارسی: بر مبنای نظریه ی ایکسـتیره، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر فریده حقبین (تهران: دانشگاه الزهرا، ۱۴ اسفند ۱۳۸۹).
 • یحیوی، زهرا، “تأثیر سنت های جاهلی بر موفقیت بهره گیری معاویه از گفتمانِ مظلومیتِ عثمان”، پایان نامه ی کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ اسلام، به راهنمایی دکتر شهلا بختیاری (تهران: دانشگاه الزهرا، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹)
 • ازکیا، ندا، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رساله ی دکتری، به راهنمایی دکتر کورش صفوی (تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تحقیقات نظری،
 • جویباری مصلحی، عاطفه، بررسی انتقادی گفتمان اخبار اجتماعی بر مبنای فرانقش¬های مثنی و اندیشگانی: مطالعه ی موردی روزنامه¬های فارسیزبان، پایاننامهی کارشناسی ارشد زبان شناسی، به راهنمایی دکتر فریده حق بین (تهران: دانشگاه الزهرا، ۷/۱۲/۹۰)
 • نظردنیوی، سارا، “تحلیل نشانه شناختی دو فیلمنامه از ابراهیم حاتمی کیا: آژانس شیشه ای و ارتفاع پست”، پایان نامه ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، به راهنمایی دکتر مریم حسینی (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده ی ادبیات، ۱۰/۱۲/۹۰)

مقالات موجود در این پایگاه

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

مسئولیتِ ناممکن

(گمان نکنید به قیاسِ «مأموریت ناممکن» است) (اما به بهانه‌ی نشانه‌شناسی اخلاق) ادای مسئولیتِ کامل ناممکن است. به بیان دیگر، هیچ کس نمی‌تواند به همه‌ی وظایفش مسئولانه عمل کند یا به همه‌ی [...]

فراخوان چهارمین هم‌اندیشی زبان‌شناسی و مطالعات بینارشته‌ای:: زبان و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

گروه زبان‌شناسیِ دانشکده‌‌ی ادبیاتِ دانشگاه الزهرا‌، با امید به یاری انجمن زبان‌شناسی ایران، و انجمن دانش‌جویی زبان‌شناسیِ دانشگاه الزهرا «چهارمین هم‌اندیشیِ زبان‌شناسی و مطالعات بینارشته‌ای: [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن