کارشناسی: مترجمی زبان فرانسه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی و آموزش زبان بوسیله رایانه دانشگاه کلرمون فرانسه
دکتری: ادبیات تطبیقی. دانشگاه کلرمون فرانسه

تالیفــــــات به زبـــــــان فرانســـــــه

مقالــــــــــــــه

 • (Le miroir et le narcissisme chez deux écrivains mystiques) آیینه و نارسیس نزد دو نویسنده عارف (ارائه و چاپ در دانشگاه کلرمون فرانسه)
 • Les structures poético-mystiques chez Mawlanâ Rumi ساختارهای عرفانی-ادبی نزد مولانا جلالالدین بلخی (رومی) (ارائه در همایش مولانا در پاریس-رایزنی جمهوری اسلامی ایران)
 • (Le moi amoureux dans l`oeuvre mystique de Mawlanâ Rumi من عاشقانه در آثار عارفانه مولانا (ارائه و چاپ در دانشگاه کلرمون-فران فرانسه)
 • Hypertextualite de l’oeuvre mawlavienne. بیش متنیت آثار مولوی. سخنرانی ارائه شده در بیت الحکمه تونس.
 • Autofiction au cinéma خودخیال پردازی در سینما. همایش بین المللی خودخیال پردازی به زبان فرانسه در دانشگاه تهران.

کتـــــــــــــاب

 • ( Sagesses et malices de la Perse) داستانهای مثنوی (چاپ توسط انتشارات البن میشل، ۲۰۰۱) سه بار تجدید چاپ شده است.
 • Rencontres franco-iraniennes. CRLMC. Universite Blaise-Pascal. Clermont-Ferrant ارتباطات فرهنگی-ادبی ایران و فرانسه (کاری مشترک با پرفسور الن مونتاندون. چاپ توسط دانشگاه کلرمون-فران)

رسالـــــــــــــه

 • Imagination mystique chez Mawlana et Antoine de Saint-Exupéry خیال پردازی عرفانی نزد مولانا و آنتوان دو سنت اگزوپری.
  (قبول رساله با نمره عالی در فرانسه و تعیین آن به عنوان رساله برگزیده در بخش بین اللمل هفته پژوهش)
  اعضای داوری : الن مونتاندون و ژاک اوره (فرانسوی)، بیکرین (انگلیسی)، امیر معزی و اکبر تجویدی (ایرانی).

اثر ترجمـــــه شـــــده به زبـــــــان چــــــک

 • Usmevy a moudrost persie (این کتاب از زبان فرانسه توسط یک مترجم چک ترجمه شده است.)

آثـــــار و تالیفـــــات به زبـــــان فارســــی

 • نقد تکوینی در هنر و ادبیات. (۱۳۸۸) (به اتفاق دکتر اسداللهی) انتشارات علمی فرهنگی
 • آیینه آفتاب. بررسی حضور مولانا در ادبیات اروپایی. (۱۳۸۷) (به اتفاق دکتر نجومیان و دکتر فیروزآبادی) انتشارات علمی فرهنگی.
 • آیینه آب
 • شاهنامه اسطوره متن هویت ساز (۱۳۸۷) (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی
 • شاهنامه اسطوره متن بینافرهنگی (۱۳۸۷) (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی
 • شاهنامه اسطوره متن بینانشانه ای (۱۳۸۸) (به کوشش) انتشارات علمی فرهنگی
 • دانشهای تطبیقی (۱۳۸۹). (به کوشش) انتشارات سخن
 • گفتگومندی در ادبیات و هنر. (۱۳۹۰) انتشارات سخن
 • در آمدی بر بینامتنیت (۱۳۹۰) انتشارات سخن
 • درآمدی بر اسطوره شناسی (۱۳۹۲) انتشارات سخن
 • بازنمایی فضاهای شهری در ادبیات و هنر(۱۳۹۲). (به کوشش) نشر شهر
 • طاق بستان (۱۳۹۲). انتشارات سخن.

مقالــــات و سخنرانــــی ها به زبـــــان فارســـــی

ادبیـــــــات تطبیقــــــی

 • تصویر کوه و باد نزد مولانا و آنتوان دو سنت اگزوپری (ارائه در نخستین همایش ادبیات تطبیقی در دانشگاه تهران)
 • مولانا در فرهنگ و ادب غرب (ارائه در همایش آموزه های مولانا برای انسان معاصر) سال ۸۲ دانشگاه تهران
 • سعدی در ادبیات غرب (ارائه در همایش زبان و ادب فارسی دانشگاه تربیت مدرس) سال ۸۲
 • جام جم و گراآل مقدس (سخنرانی در همایش ادبیات و اسطوره در دانشگاه تهران) سال ۸۳
 • آیینه آب. (کتاب) تاثیر شاعران ایرانی بر نویسندگان بزرگ اروپا و امریکا. بررسی تاثیر پذیری پانزده نویسنده بزرگ غربی از ادبیات فارسی. این کتاب با همکاری استادان دکتر حامد فولادوند، دکتر امیر علی نجومیان، خانم دکتر شیده احمدی، دکتر سهیل و دکتر محمود حدادی در سه حوزه زبانی فرانسوی، انگلیسی و آلمانی تدوین گشته و توسط انتشارات همشهری به چاپ رسید.
 • نمونه ها و علل تاثیر شعر و هنر ایرانی بر غرب ( ارائه در نمایشگاه بین اللملی کتاب ۱۳۸۳)
 • بیش متنیت در مجمع مرغان اثر ژان کلودکریر. تاثیرگذاری منطق الطیر عطار بر مجمع مرغان کلودکریر. همایش ادبیات فو زبان فارسی. دانشگاه تربیت مدرس. بهمن ۸۴.
 • تاثیر ادبیات فارسی بر اروپای شرقی و غربی. در تاجیکستان. همایش تمدن اریایی. تیر ۸۵
 • نقش پیش متنها در توصیف بیش متنهای غیر بومی. بررسی سفرنامه پیرلوتی. چهارمین همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران. شهریور ۸۵
 • روش شناسی در پژوهشهای ادبیات تطبیقی. پنجمین همایش بین المللی ایران شناسان. ۱۳۸۶

نقد و فلسفه ادبیات و هنر

 • رویکردهای فلسفی نقد در قرن بیستم (ارائه در سمینار نقد در قرن بیستم در دانشگاه تبریز)
 • نقد پدیدارشناختی ادبیات و هنر نزد هانری کربن (ارائه در سمینار بزرگداشت کربن در انجمن حکمت و فلسفه-تهران)
 • اسطوره، ادبیات و کودک (سخن رانی ارائه شده در کتاب ماه کودک)
 • جهان بینی شازده کوچولو. سخنرانی در شهر کتاب. خرداد ۸۵.
 • تخیل هنری و خلاقیت (Ex nihilo nihil) ارائه در هم اندیشی تخیل هنری. (ارائه در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری فرهنگستان هنر(
 • پیرامتنیت در ادبیات و هنر. سخنرانی در دانشگاه هنر. اسفند ۸۳.
 • بیش متنیت در ادبیات و هنر. در مجموعه سخنرانی های نشانه شناسی هنر. فرهنگستان هنر. تیر ۸۴
 • حوضچه معنایی : بررسی نظرات سنت گرایانه ژیلبرت دوران در نقد ادبی-هنری. دومین هم اندیشی هنر، سنت و سنتگرایان. فرهنگستان هنر و موسسه حکمت و فلسفه ایران. اردیبهشت ۸۴. تهران.
 • برگزاری نخستین کارگاه نقد تکوینی با همکاری یکی از استادان. بهار ۸۵
 • نقد تکوینی در هنر. دانشگاه شیراز. ۸۵
 • مدیرمجری طرح مجموعه کارگاههای نقد ادبی-هنری. در فرهنگستان هنر

مطالعه تطبیقی ادبیات و هنر

 • مطالعه تطبیقی شعر و نقاشی یوسف و زلیخا نزد سعدی، جامی و بهزاد (ارائه در سمینار بهزاد در اصفهان
 • معراج در نقاشی سلطان محمد و شعر نظامی (ارائه در هماندیشی نشانه شناسی هنر)
 • اسطوره پردازی و اسطوره زدایی در شعر نظامی و نقاشی بهزاد (چاپ در کتاب ماه هنر)
 • بررسی نشانه شناختی کلام و تصویر در کتابهای کودکان (سخنرانی و میزگرد در کتاب ماه کودک)
 • نقش هند در جهانی شدن ادبیات و هنر ایران. ارائه در خانه هنرمندان با همکاری فرهنگستان هنر(
 • جلال و جمال الهی در نگاره معراج سلطان محمد. آستان قدس رضوی. فروردین ۸۴
 • نشانه شناسی هنرهای سنتی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. خرداد ۸۴
 • نشانه شناسی و گونه شناسی نگارگری مکتب اصفهان. دانشگاه اصفهان اردیبهشت ۸۴
 • ۸۴ ضحاک در زندان طبیعت. انتشار در کتاب ماه هنر. شهریور

سایر مطالعات ادبی و فرهنگی

 • دفتر حُسن (مقاله منتشر شده در فصل نامه خیال، ۱۳۸۲)
 • باغ حُسن (مقاله منتشر شده در فصل نامه خیال، ۱۳۸۲)
 • آسمان حسن. (مقاله منتشر شده در فصل نامه خیال سال ۱۳۸۴)
 • تشبیهات حروف و خوشنویسی در فرهنگ و ادب ایرانی. این کتاب به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته است. (کتاب در حال چاپ)
 • گفتگوهای علامه طباطبایی و هانری کربن. مقاله برگزیده (برای همایش علامه طباطبایی در صدا و سیما،۱۳۸۱)
 • نیایش های ادبی در آثار سنت اگزوپری (ارائه سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰)
 • راز ماندگاری شاهزاده کوچولو (سخنرانی ارائه شده در کتاب ماه، ۱۳۸۱)

فعالیت های هنری و تلویزیونی

 • برنامه تلویزیونی پنجاه داستان مثنوی. (به عنوان تهیه کننده، پژوهش گر و مترجم. به زبان فرانسه برای شبکه سحر. ۱۳۸۱)
 • برنامه تلویزیونی تلمیحات قرانی در ادب فارسی. (به عنوان تهیه کننده و پژوهش گر. برای شبکه جهانی جام جم. ۱۳۸۲)
 • گردآوری و ترجمه بیش از ده کتاب در خصوص مسابقات تلویزیونی، اشتغال و تلویزیون، کتاب و تلویزیون … (انتشار از سوی اداره کل پژوهش های سیما)
 • تاثیرگذاری شاعران ایرانی بر هفت نویسنده بزرگ جهان. (به عنوان کارشناس علمی برنامه. ۱۳۸۴)

فعالیــــــت های آموزشـــــــی

 • زبان و گرامر فرانسه. دانشگاه تهران. ترم پاییز ۱۳۸۰
 • زبان فرانسه دانشگاه علامه. ترم های پاییز و بهار ۱۳۸۲-۱۳۸۱
 • زبان و زبان شناسی. دانشگاه الزهرا. ترم
 • زبان و بیان هنری. (دوره دکتری) دانشگاه هنر. ۱۳۸۲
 • اصول و مبانی هنرهای سنتی. دانشگاه الزهراء. ۱۳۸۳
 • اصول نقد هنری. (کارشناسی ارشد) دانشگاه الزهراء. ۱۳۸۴
 • حکمت هنر اسلامی. دانشکده صدا و سیما. ۱۳۸۴
 • جامعه شناسی و فلسفه هنر. (کارشناسی ارشد) دانشکده صدا و سیما. زمستان-۱۳۸۵-۱۳۸۴
 • نقد هنری و ادبیات نمایشی. دانشگاه الزهراء.
 • مطالعات تطبیقی هنر. دانشگاه های الزهراء، اصفهان و هنر اسلامی تبریز.
 • بررسی سیر تحول و تطور نقوش اساطیری. دانشگاه هنر تبریز.
 • نقد مضمونی. دوره دکتری دانشگاههای شهید بهشتی و تهران
 • همچنین : استاد راهنمای رساله دکتری. زیبایی شناسی در قران. دانشگاه امام صادق
 • استاد راهنمای چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در هنر

جوایـــــــــز و لــــــــوح

 • لوح تقدیر از سوی ریاست محترم جمهوری، به عنوان رساله برگزیده بین اللمل در سال ۱۳۷۹
 • لوح تقدیر از سوی وزیر علوم، به عنوان پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۱. (به دلیل فعالیتهای پژوهشی در حوزه تلویزیون)
 • لوح تقدیر از سوی ریاست صدا و سیما، به عنوان نویسنده مقاله برگزیده در همایش علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۱
 • لوح تقدیر از سوی ریاست دانشگاه هنر اصفهان، به عنوان نویسنده مقاله برگزیده در همایش مقدماتی کمال الدین بهزاد در سال ۱۳۸۲

فعالیتهــــــــای فرهنگــــــــی

 • دبیر کل همایش صفی الدین ارموی (۱۳۸۲)
 • دبیرکل همایش سلطان محمد تبریزی (۱۳۸۳)
 • دبیر کل همایش طبیعت در هنر شرق (۱۳۸۴)
 • دبیرکل همایش قطب الدین شیرازی (۱۳۸۵)
 • دبیر کل همایش مکتب اصفهان (۱۳۸۵)
 • دبیرکل همایش گنجینه های از یاد رفته هنر (۱۳۸۶)
 • معاون پژوهشی فرهنگستان هنر از سال ( ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹)
 • دبیر فرهنگستان هنر از سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)
 • مدیر مسئول پژوهش نامه فرهنگستان هنر از سال (۱۳۸۵)
 • مدیر مسئول ماهنامه آیینه خیال (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷)
 • عضو شورای برگزاری سال مولانا. (۱۳۸۵ و ۱۳۸۶)
 • دبیر علمی همایش مولانا و هنر (۱۳۸۶)
 • رئیس پژوهشکده هنر. وابسته به فرهنگستان هنر. (۱۳۸۶-۱۳۸۵)

فعالیــــــت های علمــــــــی متفرقــــــــــه

 • عضو ایرانی مرکز جهانی مطالعات ادبیات تطبیقی پاریس. (پژوهش درباره سفر)
 • عضو مرکز تحقیقاتی ادبیات تطبیقی و عمومی در دانشگاه کلرمون فران فرانسه.
 • عضو گروه زبان هنری فرهنگستان هنر
 • عضو گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • عضو شورای خرید کتابها و آثار هنری کتابخانه ملی
 • عضو شورای علمی و اجرائی هشتصدمین سال مولانا
 • عضو شورای علمی بزرگداشت رودکی
 • عضو شورای علمی شیخ محمود شبستری
 • عضو شورای علمی بزرگداشت میر سید علی همدانی
 • عضو شورای علمی همایش بهار ایرانی. مطالعه تطبیقی شعر و نقاشی
 • دبیر مجموعه ادبیات و هنر. انتشارات علمی و فرهنگی
 • عضو گروه هنر تطبیقی در معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
 • تهیه و تدوین برنامه کارشناسی ارشد در هنر تطبیقی. برای وزارت علوم
 • تهیه و تدوین برنامه کارشناسی ارشد در ادبیات تطبیقی. برای دانشگاه شهید بهشتی

مقالـــــات و کتـــب موجــــود در ایــــن پایگــــاه

عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برنامه و عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» که ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود، اعلام شد. در این هم‌اندیشی [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

هم‌اندیشی دیگری در هنر

نشست هم اندیشی «دیگری در هنر» چهارشنبه ۱۸ دی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نشست هم اندیشی «دیگری در هنر» با حضور دکتر «بهمن نامورمطلق»، دکتر [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن