عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

 • نقد و بررسی جهان زیبایی شناسانه مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته
 • فرهنگ ، پاد فرهنگ و ضد فرهنگ

مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی

 • معنا شناسی روایت/ پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی/ ۱۳۸۲
 • رگه هایی از فلسفه غرب در آراء و اندیشه های مولوی/ پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی/۱۳۸۶
 • La figurativisation et la valorization de la servitude. Dans « fort comme la mort «/قلم (plume)/ بهار ۸۸
 • زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه/ پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی/ زمستان ۸۷
 • نشانه شناسی اجتماعی و پدیده های امنیت و عدم امنیت نشانه ای/ فصلنامه علمی- پزوهشی اندیشه های ادبی/ ۱۳۸۹
 • بررسی تطبیقی اندیشه های بنیادین پدیدار شناسی(با رویکرد هوسرلی) با مضامینی چند درشعر سپهری/ مطالعات تطبیقی هنر/ تابستان ۹۰
 • Les concepts phénoménologiques dans la poésie de Sohrab Sepehri/ مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهیذ چمران اهواز/ در دست چاپ
 • La scission modale et les stratégie du sujet pour la dépasser گسست مدالی و استراتزی های سوزه برای پشت سر گداشتن آن/ مجله علمی پزوهشی قلم(PLUME/ در دست چاپ
 • کارکرد مشترک استعاره و پیرنگ سازی مبتنی برترکیب عناصر نا متجانس در اندیشه ریکور/ نقد ادبی/ زمستان ۱۳۹۱
 • تحلیل گفتمان انتقادی در اثر ابراهیم گلستان با استفاده از مولفه های جامعه شناختی- معنایی گفتمان مدار با توجه به باز نمایی کارگذاران اجتماعی/ فصلنامه علمی پزوهشی جستارهای زبانی/ بهار ۹۲

مقاله علمی – مروری ، علمی- ترویجی، نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف

 • سیر زایشی معنا/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۳
 • نقش خیال در آثار نروال/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۴
 • گفته پردازی در تبلیغات/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۵
 • نشانه شناسی و تبلیغات/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۵
 • از نقد تخیل تا نقد مضمونی: آراء و نظریات و روش شناسی ژرژ پوله/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۶
 • نقد پوله مبتنی بر تلفیق آگاهی نقد با آگاهی نویسنده/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۷
 • خوانش گفتمان کاریکاتور بر اساس طرحواره تنشی/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۸
 • فرآیند معنا سازی در سینما توگرافی برسون/ انتشارات فرهنگستان هنر/ ۱۳۸۸
 • سیر تحول نشانه از سوسور تا دریدا/ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز/ ۱۳۸۵
 • نشانه شناسی پوسترهای تبلیغاتی/ حوزهی هنری/ آبان ۹۰
 • بررسی پدیده های امنیت و عدم امنیت و عکس العمل در مقابل عدم امنیت نشانه ای در سینما(فیلم اخراجی ها)/ انتشارات سخن/ ۱۳۹۰
 • طنین چند صدایی و بینش زیبایی شناسی داستایوفسکی در رمان نو/ انتشارات سخن/ ۹۰
 • تخیل مرگ و مضمون فاصله نزد پروست/ انتشارات سخن/ ۹۱
 • قنادی کاکا در کلاردشت : شکل گیری فضایی میانه و غشایی با تنشی بالا در بطن فرهنگ خودی/ انتشارات سخن/ ۹۰
 • زبان دیداری و تجسمی اشیاءدر نفی زبان کلامی در آثار بکت/ خانه کتاب/ ۱۳۹۱
 • تحلیل نشانه شناسی مفهوم بینا ذهنی حسادت و چگونگی شکل گیری آن در گفتمان
 • رولان بارت و نقد ساختار گرایی/ روزنامه جوان/ ۷۸
 • تولد نثر جدید/ سروش/ ۷۶
 • رمان نو/ روزنامه آبان/ ۸۰
 • مارسل پروست در یک نگاه/ مجله سروش/ ۷۶
 • شوک احساسی تصویر/ روزنامه ایران/ ۸۸
 • شهید اسطوره از منظر نشانه- معنا شناسی/ فصل نامه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی/ ۱۳۸۸
 • سیر زایشی معنا در نشانه شناسی روایی گرماس/ انجمن زبان شناسی ایران/ خرداد ۹۰

مقاله علمی کامل داوری شده و خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر

 • غیاب و معنا سازی از دیدگاه مالارمه/ دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینا رشته ای – کارکرد گفتمانی ادبیات و هنر-دانشگاه الزهرا/ ۸۶
 • کالا به عنوان عامل ترغیب کننده/ همایش نشانه شناسی هنر – دانشگاه هنر اسلامی تبریز/۸۷
 • ملاحت به مثابه گونهای ارتقا در تحقق جمال در زیبایی شناسی اسلامی/ پنجمین هماندیشی نشانه شناسی هنر – مطالعات پیشانشانه شناختی در سنت ایرانی – اسلامی، دانشگاه هنر/ ۹۰
 • ترجمه روندی دو سویه و انعکاسی بین حال و گذشته/ هشتمین هم اندیشی نشانه شناسی دایره المعارف بزرگ اسلامی/ ۹۰
 • نقش دو گانه عناصر و فضاهای شهری در گفتمان های تبلیغاتی/ سمینار باز نمایی فضا های شهری در هنر و ادبیات خانه هنرمندان/ ۹۱
 • نشانه شناسی تصویر زن در تبلیغات/ دومین همایش سراسری زن در جهان معاصر دانشگاه شهید بهشتی/ ۸۸
 • استراتژی های گفته پردازی در گفتمان های تبلیغاتی/ پنجمین آکادمی تابستانی بین المللی انجمن زبان شناسی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی رشت/ ۹۱
 • خوانش معراج حضرت محمد با طرحواره تنشی/ همایش بین المللی هنر نبوی ۴-دانشگاه اصفهان/ ۸۹
 • نقش دو گانه عناصر و فضاهای شهری در گفتمان های تبلیغاتی/ سمینار نشانه شناسی هنر و ادبیات در بازنمایی فضاهای شهری- خانه هنرمندان/ ۹۱
 • از نشانه شناسی روایی کلاسیک به نشانه شناسی مبتنی بر تعامل و تطبیق/ نشست علمی اندیشه های اریک لاندوفسکی/۹۱
 • نظام معنایی تعامل تطبیقی و موسیقی/ نشست علمی نشانه شناسی موسیقی- خانه هنرمندان/ ۹۱
 • چهار استراتژی شکل پدیری هویت خود غالب در مقابل دیگری مغلوب مبتنی بر الگوی لاندوفسکی/ نهمین هم اندیشی نشانه شناسی حلقه نشانه شناسی تهران- بامحور نشانه شناسی اجتماعی/ ۹۱

…تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی ذینفع/ تألیف مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف و

 • نقد مضمونی ، آراء ، اندیشه ها و روش شناسی ژرژ پوله/ نشر علمی فرهنگی/ ۸۹
 • زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه/ نشر علمی/ ۸۹
 • چیستی ترجمه در هرمنوتیک گادامر و ریکور/ نشر سخن/ ۹۱

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد / سطح سه حوزه / دکتری حرفه ای / رساله دکتری تخصصی/ سطح چهار حوزه

 • تحلیل روایتی سه تفنگدار بر اساس تئوریهای روایتی گرماس/ نسترن نوانی/ ۸۴
 • سیر زایشی معنا در سرخ و سیاه استاندال/ روناک حسینی/ ۸۵
 • مطالعه گفته پردازی در چند داستان از هزار و یک شب/ شهین عطاری/ ۸۵
 • ترجمه انسان در محک محاکمه/ سولماز روحانی/ ۸۷
 • مطالعه مقوله زمان در «جاده فلاندر»اثر کلود سیمون/ احسان حسینی/ ۸۷
 • ترجمه «رمان نو» اثر فرانسوا بکه (سه بخش)/ مریم رشیدی تبار/ ۸۷
 • ترجمه « رمان نو» اثر فرانسوا بکه ( سه بخش)/ بنت الهدی امینی/ ۸۸
 • بررسی تئوری های ترجمه لادمیرال و ترجمه «از پروست تا کامو»/ فاطمه مهدی پور/ ۸۸

ترجمه کتاب تخصصی

 • La conscience critique/ آگاهی نقد/ نشر علمی/ ۱۳۹۰

مشارکت در طراحی، راه اندازی و برگزاری کارگاه های فرهنگی – تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت

 • کارگاه تحلیل گفتمان هنری/ مهر ۸۸
 • کارگاه تخیل هنری/ آبان ۸۸
 • کارگاه نشانه شناسی تبلیغات/ پاییز ۹۰
 • کارگاه نشانه شناسی تبلیغات/ زمستان ۹۰
 • کارگاه زبان بصری(کاربرد علم نشانه شناسی در طراحی مد و لباس)/ زمستان ۹۰
 • کارگاه نقد مضمونی/ بهار ۹۱
 • کارگاه نقد نشانه شناختی هنر/ تابستان ۹۱
 • کارگاه نقد مضمونی ۱/ پاییز ۹۱

مدیر مسئولی ، سردبیری، عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر و ریاست قطب های علمی رسمی کشور

 • سر دبیر علمی نهمین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر- معرفی نقد مضمونی/ ۸۶

دبیری همایش ها

 • علمی نشست نقد هنر در آثار ژرار ژنت/ ۸۵
 • دبیر علمی نشست نقد هنر در آثار ژرار ژنت/ ۸۶

مربوط به خدمات علمی – اجرایی

 • عضویت در گروه های پژوهشی و تخصصی گروه پژوهشی نشانه شناسی هنر/ فرهنگستان هنر
 • عضویت در گروه های پژوهشی و تخصصی گروه پژوهشی تخیل هنری/ فرهنگستان هنر

مقالات موجود در این پایگاه

عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برنامه و عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» که ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود، اعلام شد. در این هم‌اندیشی [...]

نشانه‌شناسی نگاه

سخنرانی با موضوع «نشانه‌شناسی نگاه» روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در موسسه بهاران برگزار می‌شود. دکتر حمیدرضا شعیری و دکتر مرتضی بابک معین سخنرانان این نشست هستند. هدف از این نشست [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

هم‌اندیشی دیگری در هنر

نشست هم اندیشی «دیگری در هنر» چهارشنبه ۱۸ دی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نشست هم اندیشی «دیگری در هنر» با حضور دکتر «بهمن نامورمطلق»، دکتر [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن