علی عباسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.
کارشناسی: مترجمی زبان فرانسه / ۱۳۷۰ / تهران / دانشگاه علامه طباطبایی / دانشکده زبانهای خارجی
کارشناسی ارشد: ادبیات مدرن و تطبیقی / ۱۳۷۳ / لیموژ
دکتری: زبان و ادبیات فرانسه / ۱۳۷۷ / فرانسه / لیموژ

سوابــــــق تدریــــــس

عضو هیأت علمی رسمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

سوابــــــق کـــــــاری

۷۹ ـ ۱۳۷۷ / عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۰ تاکنون / عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم انسانی
۸۵ ـ ۱۳۸۳ / سرپرست پژوهشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۱۳۸۵ تاکنون / مدیر داخلی مجله پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۱۳۸۵ تاکنون / معاون مدیر گروه
۱۳۸۵ / گواهی حضور در کارگاه آموزشی و پژوهشی ارزیابی درونی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی به مدت ۸ سال
۱۳۸۶ تاکنون / مدیر گروه فرانسه
۱۳۸۲ تاکنون / عضو گروه پژوهشی نشانه‏شناسی هنر، فرهنگستان هنر
۱۳۸۵ تاکنون / رئیس گروه پژوهشی تخیل‏شناسی هنر، فرهنگستان هنر

مقالـــــــات و کتــــــاب ها

 • عباسی،علی و محمدهادی محمدی. ۱۳۸۰. صمد ساختار یک اسطوره (نقد و بررسی تمام آثار صمد بهرنگی). تهران: نشر چیستا.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. داستانک‏های نخودی. تهران: نشر چیستا.
 • عباسی، علی. ۲۰۰۷. فضانوردها در کوره آجرپزی. تهران: نشر چیستا.
 • عباسی، علی. ۲۰۰۷. ترجمه باغ وحش آسمان. تهران: نشر چیستا.
 • عباسی، علی. ۲۰۰۷. وحشتناک‏ترین حیوان دنیا. تهران: نشر چیستا.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۰. “طبقه‏بندی تخیلات بر اساس روش نقد ادبی جدید (روش ژیلبرت دوران و گاستون باشلار)”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۲۹.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۰. “منظومه شبانه و منظومه روزانه”، کتاب ماه، شماره ۴۶ و ۴۷.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۰. “نقد و بررسی آثار عموزاده خلیلی (اندیشه‏شناسی، ساختارشناسی، شخصیت‏شناسی)”، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی. شماره ۲۶.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۰. “نقد و بررسی آثار محمد هادی محمدی (بررسی علمی بر ساختار، بر مدل کنشگرها و بر تخیل مکان در روایت گاوهای آرزو)”، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی. شماره ۲۷.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. “بررسی تخیل، اندیشه و طرح در آثار جلال آل‏احمد”، گزیده مقالات یادمان جلال آل‏احمد دفتر مطالعات ادبیات داستانی.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. “ترس از زمان نزد آلبرت کامو La peur du Temps chez Camus”، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس علوم انسانی، ویژه‏‏نامه زبان‏ها.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. “گونه‏های روایتی و دیدگاه Le point de vue)) بر اساس روش‏های پیشرفته در نقد ادبی (روش ژپ لینت ولت)”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۳۳.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. “نقد و بررسی آثار محمدرضا بایرامی (بررسی ساختاری و تخیل‏شناسی بر اساس روش‏های نقد ادبی جدید)”، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی. شماره ۲۹.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۱. “نقد و بررسی آثار داوود غفارزادگان (تخیل روایت و شکل‏شناسی در آثار داوود غفارزادگان)”، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی. شماره ۳۰.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۲. “دیالکتیک تخیل در فضانوردها در کوره آجرپزی (از محمدهادی محمدی)”، عشق سوم مجموعه مقالات تخصصی. شماره ۲.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۳. “ترس از زمان نزد ویکتور هوگو La peur du Temps chez Hugo”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۴۴ ـ ۴۳.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۳. “نقد اسطوره‏ای ـ تخیلی”، ماهنامه فرهنگی اجتماعی، ادبی کارنامه. شماره ۴۳.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۴. “بهبود زبان ادبی”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۴۶ ـ ۴۵.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۵. “بررسی گره در طرح داستانی نخل (اثر مرادی کرمانی)”، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی. شماره ۳۴ ـ ۳۳.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۵. “پژوهشی بر عنصر پیرنگ”، پژوهش زبان‏های خارجی. نشریه دانشکده زبان‏های خارجی دانشگاه تهران. شماره ۳۳.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۵. “دورنمای روایتی”، پژوهشنامه فرهنگستان هنر. ویژه نشانه‏شناسی هنر. شماره ۱.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۶. “ساختار روایی در سفر به انتهای شب”، نشریه قلم. شماره ۲.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۶. “نحو تخیل نزد ژان بورگوس”، پژوهشنامه فرهنگستان هنر. ویژه نشانه‏شناسی هنر.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۶. “کارکرد روایت در «یک هلو و هزار هلو»”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۵۵.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۷. “ترس از «زمان» نزد شخصیت‏های روایتی محمود دولت‏آبادی «مورد مطالعه: جای خالی سلوچ»”، پژوهشنامه علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۵۷.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۷. “جایگاه من فردی یا منِ خلاق”، پژوهشنامه فرهنگستان هنر. ویژه نشانه‏شناسی هنر. شماره ۸.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۷. “کارکرد روایت در «ذکر بردار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی”، پژوهش زبان‏های خارجی نشریه دانشکده زبان‏های خارجی دانشگاه تهران. شماره ۴۵.
 • عباسی، علی. ۱۳۸۷.L’étude de la typologie narrative dans Mort à Crédit de Louis Ferdinand Céline. نشریه قلم. شماره ۲.
 • CLASSIFICATION OF IMAGINATIONS BASED ON MODERN LITERARY CRITIC (METHOD OF GILBERT DURAN & GASTON BACHELART) SCIENTIFIC INVESTIGATIVE FACULTY OF LITERATURE & HUMAN SCIENCES 1380 29 SPRING
 • NIGHTLY & DAILY POEM BOOK OF MONTHE 1380 46
 • CRITIC OF AMOUZADEH’S LITERARY WORKS INVESTIGATIVE MAGAZINE 1380 26 FALL
 • STUDY & CRITIC OF MOHAMAD HADI MOHAMADI’S LITERARY WORKS(SCIENTIFIC STUDY OF STRUCTURE & IMAGINATION OF PLACE IN THE COWS OF DESIR) INVESTIGATIVE ,ANALYTIC & INSTRUCTIVE MAGAZINE 1380 27 WINTER
 • STUDY &CRITIC OF MOHAMAD BAYRAMI`S WORKS(STUDY OF STRUCTURE & IMAGINATION BASED ON NEW METHODES) 1381 29 SUMMER
 • STUDY OF IMAGINATION, OPINION & PLAN IN ALE AHMAD`S WORKS SELECTED ARTICLES OF MEMORIAL OFFICE OF STUDYS OF LITERATURE 1381 SUMMER
 • CRITIC & STUDY OF GHAFARZADEGAN`S WORKS(I MAGINATION OF NARRATION & FORMS) 1381 30 FALL
 • NARRATIVE FORMS &POINT OF VIEW BASED ON PROGRESS IN LITERARY CRITIC SCIENTIFIC SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 1381 33
 • FEAR OF TIME IN ALBERT CAMUS SCIENTIFIC SCIENTIFIC MAGAZINE OF TARBIATE MODARRES UNIVERSITY 1381
 • ۱۰ STUDY OF PROBLEM IN PLAN OF PALM TREE OF MORADI KERMANI INVESTIGATIVE MAGAZINE1382 33 SUMMER 34 FALL
 • DIALECTIC OF IMAGINATION IN ASTRONAUTS BRICK-KILN(MOHAMAD HADI MOHAMADI) THIRD LOVE SPECIAL ARTICLES 1382 2 FALL
 • FONCTION OF NARRATIVE ESPRITUAL OF SIGNS IN PICTURE OF SACRIFICE OF ABRAHAM BY MOHAMAD ZAMAN
 • MYTHICAL-I MAGINATIVE CRITIC KARNAMEH 1383 43
 • JALAL SHABAHANGI IN GASTON BACHELAR`S POINT OF VIEW ACADEMY OF ART 1384 FALL
 • FEAR OF TIME IN VICTOR HUGO SCIENTIFIC INVESTIGATIVE SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY1383 43
 • IMPROVEMENT OF LITERARY LANGUAGE 1384 45 SPRING 46 SUMMER
 • FONCTION OF IMAGINATION IN FARSHCHIAN
 • RESEARCH OF SCIENTIFIC RESEARCH OF FOREIGNE LANGUAGAES OF TEHRAN UNIVERSITY 1385 33
 • CLASSIFICATION & USE OF IMAGINATION IN THREE PICTURES OF MADJID MEHREGAN IN VIEWPOINT OF GILBERT DURAN ACADEMY OF ART 1384
 • ENCOUNTERS & RELATIONS IN PICTURES ACADEMY OF ART 1385 5 SUMMER
 • NARRATIVE LANDSCAPE SCIENTIFIC ACADEMY OF ART 1385 1
 • NARRATIVE STRUCTURE IN TRAVEL TO THE END OF NIGHT SCIENTIFIC GHALAM 1386 2
 • ITRODUCTION OF THEORY OF IMAGINATION IN JEAN BORGUES ACADEMY OF ART 1386
 • FONCTION OF NARRATION IN ONE PEACH &THOUSAND PEACHES SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 1386
 • PLACE OF INDIVIDUAL I & CREATIVE I ACADEMY OF ART 1387 8 SPRING
 • FEAR OF TIME IN DOLAT ABADI SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY 1387 57
 • FONCTION OF NARRATION IN HASANAK VAZIR FROM BEIHAGHI`S HISTORY SCIENTIFIC RESEARCH OF FOREIGNE LANGUAGAES OF TEHRAN UNIVERSITY 1387 45
 • STUDY OF NARRATIVE TYPOLOGY IN DEATH BY CREDIT OF CELINE SCIENTIFIC GHALAM 1387 6
 • DIMENSION OF REALITY OF WORD IN IMAGE ACADEMY OF ART 1387
 • STUDY OF NARRATIVE STRUCTURE IN PRUMTEH BY ANDRE GIDE SCIENTIFIC RESEARCH OF FOREIGNE LANGUAGAES OF TEHRAN UNIVERSITY 1388 53

مقالـــــه کامــــل و خلاصـــه مقالــــــه در کنفرانس‏هــــای معتبـــــر داخلـــــی و خارجــــــی

 • ۱۳۷۹/ نقد بیگانه اثر آلبرت کامو، سلسه سخنرانی‏های حوزه هنری.
 • ۱۳۸۰ / روایت‏شناسی در ادبیات کودک و نوجوان، سلسله سخنرانی‏های کتاب ماه (کودک و نوجوان)، محل برگزاری کنفرانس کتاب ماه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی.
 • ۱۳۸۰/ نقدی بر ماهی سیاه کوچولو، سلسه سخنرانی‏های حوزه هنری.
 • ۱۳۸۱ / صورخیال در آثار محمدرضا بایرامی، سلسله سخنرانی‏های کتاب ماه (کودک و نوجوان).
 • ۱۳۸۱ / گره در طرح‏های داستانی (مورد مطالعه: فضانوردها در کوره آجرپزی ـ هیزم)، مجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان، دانشگاه بیرجند.
 • ۱۳۸۲ / نظریه تخیل بعد از کاستون باشلار و ژیلبر دوران: ژان بورگوس (Jean Burgos)، همایش «نقد ادبی در قرن بیستم»، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‏های خارجی.
 • ۱۳۸۲ / کارکرد روایی ـ معنایی نشانه‏ها در تابلو قربانی کردن حضرت ابراهیم اثر محمد زمان، هنر (۱) هم‏اندیشی نشانه‏شناسی، «تالار فارابی دانشگاه هنر».
 • ۱۳۸۲ / «کارکرد عاملی ـ کنشی تابلوی قربانی کردن حضرت اسماعیل ـ اسحاق در اثری از محمد زمان و کاراواجو»، همایش کاربردهای نشانه‏شناسی در تحلیل قصص قرآنی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).
 • ۱۳۸۲ / «کارکرد معنایی در «گاوهای آرزو» اثر محمدهادی محمدی»، نخستین هم‏اندیشی زبان‏شناسی و مطالعات بینارشته‏ای ـ ادبیات و هنر، دانشگاه الزهرا.
 • ۱۳۸۳ / «جلال شباهنگی از دیدگاه گاستون باشلار»، مجموعه مقالات هم‏اندیشی اولین هم‏اندیشی چهار عنصر، «تالار فارابی دانشگاه هنر».
 • ۱۳۸۴ / «طبقه‏بندی و کاربرد عنصر تخیل بر سه تابلوی مجید مهرگان با رویکرد ژیلبر دوران»، «جنگ رستم با اژدها»، «جنگ رستم و ارژنگ دیو»، «نبرد گشتاسب و اژدها»، مجموعه مقالات هم‏اندیشی اولین هم‏اندیشی «تخیل هنری»، دانشگاه شهید بهشتی تالار مولوی.
 • ۱۳۸۴ / روایت‏شناسی از ولادیمیر پروپ تا گِرمَس De Vladimir Propp à Greimas، مجموعه سخنرانی‏های نشانه‏شناسی هنر، سالن نقش جهان فرهنگستان هنر.
 • ۱۳۸۴ / «گفته‏پردازی تو در تو، مطالعه موردی مینیاتوری از استاد فرشچیان»، هم‏اندیشی نشانه‏شناسی هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان.
 • ۱۳۸۴ / گفته‏پردازی (بررسی موردی بر دو تابلو از کاظم چلیپا)، هم‏اندیشی هنر و دفاع مقدس، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
 • ۱۳۸۴ / کارکرد تخیل نزد محمود فرشچیان، هم‏اندیشی تخیل هنری (دومین هم‏اندیشی).
 • ۱۳۸۴ / بعد حقیقت‏نمایی کلام در تصویر (Niveau véridictoire du discours)، هم‏اندیشی نشانه‏شناسی هنر ۳، «تالار فارابی دانشگاه هنر».
 • ۱۳۸۵ / نگاهی نقادانه به طبقه‏بندی تخیلات از دیدگاه ژیلبر دوران، مجموعه سخنرانی‏های تخیل هنری، سالن نقش جهان فرهنگستان هنر.
 • روایت‏شناسی از گرمس به بعد، مجموعه سخنرانی‏های نشانه‏شناسی هنر، سالن نقش جهان فرهنگستان هنر.
 • ۱۳۸۵/ روایت‏شناسی «لیلا ـ مهمان مامان» (بررسی تطبیقی عنصر پیرنگ در دو فیلمنامه)، نشانه‏شناسی سینما نشانه‏شناسی سینما، موزه هنرهای معاصر.
 • ۱۳۸۵ / نشانه‏شناسی نقالی (سیالیت گقته‏پردازی: گفته‏پرداز و گفته‏خوان)، هم‏اندیشی نشانه‏شناسی، هنر ۴، دانشگاه هنر تهران.
 • ۱۳۸۶ / روایت‏شناسی تطبیقی یک حکایت «خرگوش و شیر» از مثنوی و روایت «شیر درنده و خرگوش باهوش» از قصه‏های شیرین مثنوی مولوی، همایش بین‏المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال‏الدین محمد بلخی رومی، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ستاد بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، خانه کتاب.
 • ۱۳۸۶ / پیرنگ پیوسته در شازه کوچولو، «بررسی بینامتنی کلام و تصویر کتاب شازده کوچولو)، سنت اگزوپری، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • ۱۳۸۷ آسیب‏شناسی پیرنگ در ادبیات کودک مورد مطالعه: دوخرمای نارس، یک هلو هزار هلو؛ داستانک‏های خرگوش حکیم، همایش آسیب‏شناسی نقد و نظریه ادبیات کودک در ایران، دانشگاه شیراز. مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران.
 • ۱۳۸۷ / نشانه‏شناسی تصاویر ظروف هنری در جیرفت و طبقه‏بندی آن‏ها، همایش «تمدن جیرفت»، فرهنگستان هنر.
 • ۱۳۸۷ / ساز و کار روایت، گفتارهایی درباره روایت، سخن ماه کانون ادبیات ایران.
 • ۱۳۸۷ / در جستجوی شبکه‏های تصویری و کلامی متن (خوانش روش ژیلبر دوران) مورد مطالعه: اثری از دکتر حبیب الله درخشانی، هم‏اندیشی ارعنون خیال (جستاری در تخیل هنری ادبی)، مدرسه اسلامی هنر فرهنگستان هنر پژوهشکده هنر.
 • ۱۳۸۷ / نشانه‏شناسی تابلوهای پایداری و نیم نگاهی به آثار استاد فرشچیان، سلسله نشست‏های انقلاب اسلامی، رشد و تعالی هنری، دانشگاه شهید بهشتی.
 • ۱۳۸۷ / تحلیل گفتمانی مسجد (نشانه‏شناسی مسجد)، تبیین ماهیت هنر اسلامی (رویکرد نشانه‏شناختی نسبت به هنر اسلامی ۲)، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
 • ۱۳۸۷ / کلود لوی استروس (پدر ساختگرایی)، بررسی و تحلیل آراء کلود لوی استروس (به مناسبت یک صدمین سال تولد انسان‏شناس فرانسوی)، فرهنگستان هنر.

مقالـــــات و کتـــب موجــــود در ایــــن پایگــــاه

عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برنامه و عناوین سخنرانی‌های دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع «نشانه‌شناسی تاریخ» که ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود، اعلام شد. در این هم‌اندیشی [...]

یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران: نشانه‌شناسی سبک زندگی

فراخوان یازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران با موضوع«نشانه‌شناسی سبک زندگی» منتشر شد. دبیر علمی این دوره از همایش که ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود دکتر احمد [...]

تمـــــــــاس با مـــــــــن