رویکـرد نشـانه شنـاختی-انتقـادی به پلان اداری بـاز

دانلود مقــــــــــله (PDF, 331KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): مریم قهرمانی
کارشناس ارشد مطالعات ترجمه – دانشگاه ٓازاد واحد تهران مرکز