تحلیل گفتمانی قدرت و ایدئولوژی در نظام فرش کرمان با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان از منظر نورمن فرکلاف

دانلود مقــــــــــله (PDF, 508KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): دکتر حمیدرضا شعیری
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
ایمان زکریایی کرمانی
دانشجوی دکتری پژوهش هنر – دانشگاه تربیت مدرس نویسنده مسئول