مطالعه گسست‌ گفتمانی‌ در‌ فیلم‌ سینمایی‌ آژانس‌ شیشه‌ای

دانلود مقــــــــــله (PDF, 374KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): محمد هاشمی
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و پژوهشگر
رامتین شهبازی
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و پژوهشگر