کارکرد‌ اجتماعی غذای ایرانی در‌مراسم‌ آیینی ــ‌ مذهبی: قدرت،‌ باور،‌ ارزش

دانلود مقــــــــــله (PDF, 503KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): مرضیه اطهاری نیک عزم
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی