بررسی تاثیـر چند شیوه گی رسانه جمعی تلویزیون در رشد فرا نقش بینـافردی مطالعه موردی قصه های امیرعلی

دانلود مقــــــــــله (PDF, 521KB)

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): شبنم رادمنش
کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی (دانشگاه ٓازاد اسالمی- واحد تهران مرکز)