۱۳۰۰-۱۳۳۰ نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: رامتین شهبازی

مجموعه نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی(۲۰) زیرنظر فرزان سجودی

تعداد صفحات: ۲۳۰
ناشر: علم
سال: ۱۳۹۳
قیمت:۱۶۵۰۰۰ ریال

کتاب نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران(۱۳۳۰-۱۳۰۰) سعی دارد از منظری میان رشته‌ای به مطالعه بخشی از تاریخ ادبیات و تئاتر در ابتدای قرن ۱۴ هجری شمسی بپردازد. برای این منظور نظریه یوری لوتمان در مکتب نشانه‌شناسی فرهنگی مسکو-تارتو برگزیده شده‌است. نگاه خاص کتاب در ذیل این مکتب مطالعه ترجمه فرهنگی در دوره تاریخی یاد شده‌است. ترجمه فرهنگی از عباراتی است که در واژه‌نامه‌های نشانه‌شناسی مکتب مسکو -تارتو تعریف شده و می‌کوشد با تعریف سپهر فرهنگی هر دوران و ارائه تعریف خود ویژه از فرهنگ در نشانه‌شناسی فرهنگی بستری را پدید آورد تا نشان دهد گفت و گو میان فرهنگ‌های مختلف چگونه رخ می‌دهد. کتاب حاضر ابتدا به ترسیم این سپهر پرداخته و در ادامه نقش این سپهر را در عرصه‌های مختلف ترجمه فرهنگی تئاتر و ادبیات به بحث می‌نشیند. در این پژوهش با استناد به اسناد موجود نشان داده می‌شود که رضا پهلوی با سیستم فرهنگ مرکز محور به انقباض فرهنگی دست زده و محمدرضا پهلوی در ۷ سال نخست می‌کوشد تا به انبساط فرهنگی دست یابد که این نگاه بعد از ترور وی در سال ۱۳۲۷ مخدوش می‌شود. در ادامه دواثر از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری از منظر کاربردی با روش ارائه شده در نشانه‌شناسی فرهنگی تحلیل می‌شود.طبیعی است که این منظر می‌تواند خوانش‌های تازه‌ای را از تاریخ هنری به‌صورت بومی ارائه نماید.