دوره آموزشی نشانه-معناشناسی ادبیات

دوره آموزشی نشانه-معناشناسی ادبیات با تاکید بر نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی توسط دکتر حمیدرضا شعیری،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در شهرکتاب بخارست برگزار می‌شود.هدف از این دوره برگزاری دوره دوم کارگاه‌های نشانه-معناشناسی ادبیات برای بررسی گسست و پیوست گفتمانی با توجه به کارکردهای متفاوت گفتمان ادبی است. در این دوره درباره کنش زایی،کنش زدایی در گفتمان ادبی،گفتمان ادبی و فرهنگ،پادگفتمان ادبی،تعامل فضاهای گفتمان و گسست و پیوست گفتمان بحث و گفت و گو خواهد شد. آدرس و زمان ثبت نام در پوستر پیوست است.