بازخوانی فیلم «روکو و برادرانش»، اثر لوکینو ویسکونتی بر اساس نظریه ی واسازی ژاک دریدا

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها):محمد هاشمی