فراخوان چهارمین هم‌اندیشی زبان‌شناسی و مطالعات بینارشته‌ای:: زبان و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

گروه زبان‌شناسیِ دانشکده‌‌ی ادبیاتِ دانشگاه الزهرا‌، با امید به یاری انجمن زبان‌شناسی ایران، و انجمن دانش‌جویی زبان‌شناسیِ دانشگاه الزهرا «چهارمین هم‌اندیشیِ زبان‌شناسی و مطالعات بینارشته‌ای: زبان و مطالعات اجتماعی و فرهنگی» را در روز چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، با محورهای ذیل، در دانشگاه الزهرا، در سطح بین‌المللی برگزار خواهد کرد. اطلاعات زمانی لازم برای ارسال چکیده‌ها و موضوعات مورد نظر همایش را در فراخوان ضمیمه مطالعه کنید.