سبک‌شناسی انتقادی/سبک‌‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: مریم درپر
تعداد صفحات: ۳۳۶
ناشر: علم
سال: ۱۳۹۲
قیمت: ۱۵۵۰۰۰ ریال

کتاب سبک‌شناسی انتقادی به مفاهیم پایه در سبک‌شناسی انتقادی و ابزارهای کارآمد در آن پرداخته و ویژگی‌های سبکی را بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی؛مقوله‌های قدرت و اقتدار،ایدئولوژی،گفتمان طبقاتی،گفتمان غالب،ارجاعات بینامتنی و ارجاعات بیناگفتمانی توصیف شده‌است.مطالعه مولفه‌های سبکی در این کتاب به شیوه لایه‌ای انجام پذیرفته و خردلایه‌های واژگانی،نحوی،کاربردشناسی و بلاغی را در بستر کلان لایه گفتمانی و بافت موقعیتی بررسی شده‌است.نویسنده در این کتاب با مطالعه نامه‌های غزالی به این نتیجه رسیده‌است که نامه‌نگاری غزالی به‌مثابه یک کنش،ابزاری برای نظارت و کنترل است و دسترسی به گفتمان زاهدانه تقویت‌کننده موضع اقتدار نویسنده است.