معناکاوی به سوی نشانه شناسی اجتماعی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نویسنده: فرهاد ساسانی
تعداد صفحات:۲۷۴ صفحه
ناشر: علم
چاپ اول: ۱۳۸۹
قیمت: ۶۵۰۰۰ ریال

کتاب معنا‌کاوی:به‌سوی نشانه‌شناسی اجتماعی اثری است که به بررسی معنا در سطح کلان آن می‌پردازد. معنایی بافت مدار و نیز معنایی که صرفا به زبان محدود نمی‌شود و دیگر نظام‌های نشانه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین دکتر فرهاد ساسانی نویسنده کتاب در بخش نخست به معنا و معنا‌پردازی پرداخته و در بخش دوم سازه‌های معناپرداز را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش نخست سه فصل دارد که از آن‌ میان می‌توان به رویکردهای گوناگون به معنی،معنای معنا و نشانه‌شناسی:از رشته تا ترارشته اشاره کرد. بخش دوم نیز فصل‌های متن،پیوندهای برون متنی و بینامتنی و بیناکنش را شامل می‌شود.

ساسانی در بخشی از پیش‌گفته کتاب می‌نویسد:”معنا در فرایند کنش‌گران اجتماعی و در رابطه‌ی معناپردازی و تفسیری میان انسان‌ها شکل می‌گیرد.دیگر آن‌که معنا در بستر اجتماع و فرهنگ شکل می‌گیرد.این دو نکته اشاره به دو جنبه معنا دارد:جنبه فردی معنا ودر عین اجتماعی بودن و بینا فردی بودن معنا.درنتیجه شناخت هر فرد در روند تجربه دنیا و در تعامل با دیگران و دنیای پیرامون شکل می‌گیرد. به این تعبیر شاید می‌شد نام این کتاب را ،همان‌گونه که در برخی دیگر از کارهایم به آن اشاره کرده‌ام ،«معناشناسی گفتمانی» یا «نشانه‌شناسی گفتمانی» نامید[….] “