(در جستجوی نشانه ها (نشانه شناسی، ادبیات، واسازی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

جاناتان کالر
ترجمه لیلا صادقی، تینا امرالهی
ویرایش دکتر فرزان سجودی
نشر علم
تهران، ۱۳۸۸

«بیست سال پیش، اگر می خواستید بدانید جایگاه نظریه ادبی کجاست من می گفتم «نشانه شناسی» و برای شناخت پیوندهای بین نظریه ادبی و نشانه شناسی، جستجوی نشانه های کالر بهترین انتخاب بود. اما آیا امروزه نیز بهترین انتخاب است؟ پاسخ همان است. کالر در هر فصل در باب مسایل و موضوعات اصلی علوم انسانی، مروری اجمالی، نقد، پرسش ها و راه حل هایی را ارایه کرده است. این کتاب همان اهمیت و تیزبینی گذشته ها را داراست. علاوه بر این، با توجه به گرایش میان رشته ای این اثر، نظریه ی ادبی خود به وسیله ای متداول برای تحلیل فرهنگی در این کتاب تبدیل می شود»

میکی بال، استاد نظریه ادبی/دانشگاه آمستردام