نقصان معنا

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نقصان معنا، آلژیرداس ژولین گرمس، ترجمه حمید رضا شعیری، ۱۳۸۹. انتشارات علم

در این کتاب گرمس برای اولین بار مطالعات ساختاری روایت و تولید معنا را کنار گذاشته و به مطالعه فرآیندهای نشانه-معناشناختی احساسی- عاطفی با کارکرد شوِشی می پردازد. دو نظام مهم مورد بررسی عبارتند از نظام هم آیی و نظام تصادف. در نظام هم ایی، کنش گر در تعمل و یا هم آمیختگی پیوسته با دنیا قرار می گیرد و در پی کشف معناهای گریزان است. در نظام تصادف، گرمس از رخداد زیبایی شناختی سخن می گوید. فرآیندی که کنش گر هیچ احاطه ای بر آن ندارد و مبنای ناامنی معنایی است.