نشانه-معنا شناسی دیداری

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

شعیری، حمید رضا، ۱۳۹۲، نشانه-معنا شناسی دیداری، تهران، سخن.

کتاب نشانه- معناشناسی دیداری به مطالعه و تحلیل شگردها و فرآیند تولید و دریافت معنا در گفتمان های دیداری بر اساس روابط بین سطوح نشانه ای، صورت بیان و صورت محتوا، راهبردهای معناسازی و برهم کنشی گفته پرداز و گفته یاب می پردازد. این کتاب در مجموع دارای سه فصل است. در فصل اول، مبانی نشانه شناسی دیداری بر اساس دیدگاه های رولان بارت، امبرتو اکو، آلژیرداس ژولین گرمس، ژان ماری فلوش و گروه “مو” مورد مطالعه قرار می گیرد. فصل دوم این کتاب به ارایه مبانی نشانه- معناشناسی دیداری اختصاص دارد. سازههایی مانند بافتار، ریتم، فشاره/گستره، حضور/غیاب، مرکززدایی/مرکزگرایی، وحدت/کثرت، کاهش/افزودگی، و غیره و نقش آنها در چگونگی تولید و دریافت معناهای دیداری مورد بررسی قرار می گیرند. فصل سوم این کتاب که به بیان نظریه و کاربرد نشانه- معناشناسی در تحلیل گفتمان های دیداری می پردازد، از قسمت های گوناگونی تشکیل شده است که هر کدام به بررسی یکی از گونه های دیداری، جهت تبیین شرایط و فرآیند پیچیده معناسازی با توجه به کنشهایی مانند تقابل، تعامل، هم سویی، هم آمیختگی، تعلیق، ترکیب، تنش، سیالیت، ارزش، پادسازی، و … متمرکز است