تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

حمید رضا شعیری، ۱۳۸۵، ۱۳۹۲. تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان. تهران : انتشارات سمت.

کتاب تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان (چاپ دوم سال ۱۳۹۲)، به بررسی مهم ترین ابعاد گفتمان با توجه به کارکرد فرآیندی آن می پردازد. این ابعاد عبارتند از بعد شناختی، بعد حسی-ادراکی، بعد عاطفی، بعد زیبایی شناختی. نظام های گفتمانی مورد مطالعه در این کتاب نظام هایی تثبیت نشده، در حال بازسازی، در تنش، تآثیر پذیر و اثرگذار هستند. همچنین در این کتاب فرآیند تولید معنا با توجه به کارکرد تعاملی، بیناذهنی، بیناکنشی، بیناشوشی، مورد بررسی قرار می گیرد.