نشانه‌ شناسی تئاتر و درام

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

نشانه‌شناسی تئاتر و درام، کر الام، ترجمه، نشر قطره، اردیبهشت ۸۳ (چاپ دوم، ۱۳۸۴)