ساخت‌ گرایی،‌ پساساختگرایی و مطالعات ادبی

اطلاعــــــات کتـــــــــاب

دربــــــــاره کتـــــــــاب

(مجموعه مقالات، ترجمه به همراه دیگران)، انتشارات پژوهشگاه حوزه هنری،‌ مهر ۱۳۸۰