زمان در فضای سایبرنتیک

زمان در فضای سایبرنتیک

فضای سایبرنتیک یا به تعبیری دیگر، فضایی مجازی، فضای است که به ویژه طی یک دهه گذشته در کنار فضای بسودنی بیرونی، گستره ای برای ارتباطات انسانی در سطح های مختلف پدید آورده است. طبیعی است این فضای نوپدید امکاناتی را بر پایه ویژگی ها، سازه ها و قابلیت های خاص خود برای ارتباط فراهم می کند. بخشی از این سازه ها برگرفته و الگوگرفته از دنیای بیرونی است و بخشی دیگر دیگر، ناگزیر ویژه خود آن است. از جمله سازه هایی که ویژگی هایی بیرونی و خاص را برای فضای سایبرنتیک به ارمغان آورده، سازه زمان است.
در این جُستار تلاش خواهد شد ویژگی های مشترک و خاص این فضا بر شمرده شود و با یادآوری چند نمونه تاحدودی مشخصات آنها روشن گردد. همچنین زمان در فضای سایبرنتیک در فضاهای مَجازی کم گستره تر مانند لوحهای فشرده، و نیز فضاهای شبکه ای مانند اینترنت یا بیناشبکه بررسی خواهد شد.

واژگان کلیدی:
زمان، فضای سایبرنتیک (فضای مجازی)، لوح های فشرده، فضای شبکه ای، اینترنت

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): فرهاد ساسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا