زمان محصور شده در تنش بین وجود و تجربه

زمان محصور شده در تنش بین وجود و تجربه

بحث هر زمانی که باشد یعنی زمان دنیوی، زمان تجربه یا زمان فرهنگی و اجتماعی …، زمان یک ساختار و نظام است و بر این اساس، نشانه-معناشناسی ابژه سازمانهای زمانی خاص خودشان را تشکیل می دهند، آنها را تغییر می دهند و در مقابل یکدیگر قرار می دهند. درکل، این درک و فهم فقط زمانی گسترش می یابد که از بازنمایی خطی زمان (زمان «حقیقی»)چشم پوشی کنیم یا ترجیحاً، این زمان (زمان «حقیقی») را یکی از سازمانهای محتمل و ممکن در نظر بگیریم که درتقابل با سازمانهای دیگر زمان قرار می گیرد. نظریه پردازان در حوزه نشانه-معناشناسی، اکثر تغییر و تحولات زمانی تنش اصلی را بین «زمان وجود» و «زمان تجربه» در نظر می گیرند و تلاش دارند، این بار، وسعت و گسترش آن را به کمک شیء نشانه ای و نه سوژه ای نشانه شناختی دریابند. این تنش موجود بین این دو زمان باعث به وجود آمدن زمان سومی به نام «زمان سوم» می شود که شکلهای گوناگونی از این «زمان سوم» را می توان در اشیاء نشانه ای مورد بررسی قرار داد. در واقع، این زمان سوم می تواند براساس درونمایه فرهنگی مربوط به خودش زمان علمی، اسطوره ای، آیینی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و … باشد.
به همین منظور، در ادامه تفکرات مطرح در حوزه نشانه-معناشناسی درباره «زمان وجود»و «زمان تجربه» که براساس مسئله دریافت زمان به وسیله زبان پایه ریزی شده است، این مقاله می کوشد، با خوانش نگاره های «معراج نامه»، دینامیک های تنشی و تغییردهنده زمانی را که در تنش بین وجود و عینیت، از یک طرف، و تجربه و ذهنیت، از طرف دیگر، محصور شده اند نشان دهد. بر این باوریم که «زمان سوم» اجتماعی و فرهنگی محصول و سنتز این تنش است که فقط در ساختاری فرهنگی که به آن ثبات می بخشد، تجلی می یابد. پس، هدف از ارائه این مقاله، ابتدا آن است که نشان دهیم زمان محصور شده در تنش بین این دو زمان چگونه روی محور تنشی ظاهر می شود؟ و آنگاه، افت و خیز معنایی این زمان به چه صورت در این نگاره ها صورت می گیرد؟ و در پایان، می خواهیم بدانیم این زمان سوم از زمان خارج است یا بر آن داخل می شود یا گذر و ترانزیتی است بین نظامهای زبانی؟

واژگان کلیدی:
زمان هستی، زمان وجود، زمان تجربه, زمان سوم، تنش زمان، طرح واره تنشی، سیالیت معنا، جهت گیری معنا، حضور، گسست معنایی، پیوست معنایی

اطلاعــــــات مقالـــــــــــه

مولف (ها): علی عباسی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی