گروه نشانه شناسی به عنوان نخستین گروه پژوهشی فرهنگستان هنر در سال ۱۳۸۲ با هدف گسترش پایه های نشانه شناسی در سطح جامعه، با برگزاری برنامه های متعدد فعالیت خود را آغاز کرد و در نیمه ی نخست سال ۱۳۸۸ از فرهنگستان هنر جدا شد و کار خود به صورت مستقل ادامه داد؛

سپس در اواخر سال ۱۳۸۸ همکاری خود را با مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی (مرکز دائرلمعارف بزرگ اسلامی) آغاز کرد. در حال حاضر، اعضای گروه عبارت اند از: احمد پاکتچی، فرهاد ساسانی، فرزان سجودی، حمیدرضا شعیری، علی عباسی، بابک معین، بهمن نامور مطلق، و امیرعلی نجومیان و فاطمه بنویدی.

اخبــــــــــــار و رویدادهـــــــــــــا

یادداشــــــت هفتـــــــه

در این پایگاه هر هفته یادداشتی از اعضای حلقه نشانه شناسی تهران یا نویسندگان میهمان در حوزه های مرتبط منتشر می شود. برای دسترسی به آرشیو یادداشت ها به صفحه یادداشت ها مراجعه کنید.

تاریخ از منظر نشانه‌شناسی/یادداشت دبیرعلمی دوازدهمین هم‌اندیشی حلقه نشانه‌شناسی تهران

برای کسانی‌که با نگرش انتقادی به تاریخ نگریسته‌اند، جداسازی واقع تاریخی از غیرواقع ـ راستی‌آزمایی تاریخ ـ اصلی‌ترین وجهه اهتمام بوده است، حال آنکه با رویکرد فرهنگی و ارتباطی به تاریخ، فرای [...]

۰ Read More

هم اندیشــــی هــــای حلقــــه نشــــانه شناســـی تهــــران

هم اندیشی های حلقه نشانه شناسی تهران فرصتی برای مباحثه و تعمق در حوزه های نشانه شناسی در سال های گذشته بوده است. این نشست ها با همکاری و همفکری صاحب نظران و پژوهشگران حوزه نشانه نشناسی و تحلیل گفتمان برگزار شده است و در طول ۹ دوره برگزار شده تا امروز با استقبال و توجه رو به رشدی همران بوده است. حلقه نشانه شناسی اواخر تابستان هر سال فراخوان دوره بعدی هم اندیشی را با عنوان و رویکردی مشخص منتشر می کند و اواخر زمستان این نشست برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه هم اندیشی های حلقه نشانه شناسی تهران مراجعه کنید.

آخریـــــن کتــــاب هــــا و مقالـــــات